Сумський НАУ
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Бібліотека коледжу – як суб'єкт інформаційних процесів

Інформаційне забезпечення освітнього процесу та педагогічної діяльності коледжу здійснюється трьома шляхами.

По-перше, шляхом підтримання на необхідному кількісному та якісному рівні бібліотечного фонду.

Бібліотека коледжу є інформаційним освітнім центром, який забезпечує доступ і формує уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, в світових, національних наукових і освітніх ресурсах.

Фонд бібліотеки постійно поповнюється новими підручниками, навчальними посібниками, художніми виданнями. Загальний книжковий фонд становить 94514 примірників.

Із них :

 • суспільно-політична література - 6509
 • природничо-наукова - 2562
 • художня література - 11966
 • мовознавство та літературознавство - 234
 • мистецтво і спорт - 1160
 • технічна - 3581
 • сільське господарство - 58897
 • інша література - 9600

Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу. Головним джерелом комплектування фонду являється ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»» Міністерства освіти і науки України. Доукомплектування фонду бібліотеки здійсняється через видавництва ( «Кондор», «Каравела», «КНЕУ», «Ліра», «Університетська книга» та ін.). На комплектування книжкового фонду бібліотеки в 2019 році було отримано 341 підручник.

Передплата періодичних видань на сучасному етапі є одною з найважливіших ділянок діяльності бібліотеки, саме тому цьому питанню приділяється особлива увага.

Комісія відмічає, що тематика періодичних видань різноманітна, включає в себе газети та журнали з виховної роботи, на допомогу класному керівнику, з методики викладання предметів: історії, математики, хімії, фізики, української мови та літератури, англійської та німецької мови, інформатики, фізкультури і основ здоров’я, біології, економіки, фахові видання. Окрім комплектів до бібліотеки надходила велика кількість окремих передплатних видань. Це журнали і газети видання Академії педагогічних наук України («Педагогіка і психологія»), видання Міністерства освіти та науки України («Освіта України»), громадсько-політичні газети законодавчої, виконавчої влади («Голос України», «Урядовий кур’єр»), фахові журнали («Агроном», «Огородник», «Ветеринарна практика», «Ветеринарна медицина України», ««Здоров`я тварин і ліки»», Тваринництво України», «Ветеринарна практика», «Головбух : бюджет», «Психолог», «Пропозиція», «Тваринництво сьогодні», «Техніка і технології АПК», газети («Аграрний тиждень», «Будьмо разом», «Хазяїн. Дім,сад,город», «Ветеринарна газета», «Діалог», «Життя Лебединщини», «Рідне село»).

Бібліотека Маловисторопського коледжу має достатньо великий книжковий фонд, який розміщений в окремому, добре освітленому приміщенні. Фонд зберігається в належному стані. Цінні та рідкісні видання в кількості 467 примірників зберігаються в окремій кімнаті, в якій знаходяться сейфи для найбільш цінних видань. Це енциклопедичні словники Брокгауза. Серед інших видань – твори Гоголя, Лермонтова, Короленка та інших письменників і поетів, а також роботи вчених: Мічуріна, Тімірязєва, Дарвіна, Лісіцина, багато різних визначників, довідників. Всі ці твори друку зафіксовані в картотеці «Цінні та рідкісні видання» на паперових та електронних носіях.

По-друге, створенням умов для доступу викладачів і студентів до світової інформаційної мережі INTERNET з метою пошуку необхідної інформації. Ключовим напрямом роботи бібліотеки є створення електронного каталогу. Працює автоматизована програма «Ірбіс-64». Електронний каталог забезпечує багатоаспектний пошук інформації. Обов’язковою вимогою часу є підключення комп’ютерів бібліотеки до локальної мережі та мережі Інтернет. Це розширює можливості інформаційного забезпечення, дає змогу більш ефективно користуватись інформаційно-пошуковими системами. Мережа Інтернет під`єднана до шести комп`ютерів, що знаходяться в секторі електронної інформації бібліотеки.

Всі комп`ютери бібліотеки під`єднанні до локальної комп`ютерної мережі коледжу, це дає змогу бібліотекарям інформувати користувачів про нові надходження в бібліотеку, робити оголошення про всі масові заходи.

Інформаційне обслуговування в бібліотеці стало більш якісним завдяки доступу до сайту бібліотеки Сумського національного аграрного університету, бібліотек коледжів, які входять до структури Сумського НАУ та бібліотек інших навчальних закладів України.

По-третє, шляхом створення власної бази електронної бібліотеки і умов для користування нею. Це новий сервіс обслуговування - інформаційний центр «Електронна бібліотека». Цей сервіс дає можливість скористатися електронним каталогом і картотеками, знайти повні тексти інформаційних документів, різноманітні інформаційні ресурси, які представлені в локальній мережі коледжу.

Фонд електронних творів бібліотеки включає підручники із навчальних дисциплін, а також твори класиків української та світової літератури. Електронний фонд бібліотеки включає електронний навчальний ресурс кожного викладача з дисциплін, які він викладає.

Електронний навчальний ресурс складається з:

 • робочої програми з дисципліни;
 • мети і завдання дисципліни;
 • порад щодо вивчення дисципліни;
 • джерел знань (використана література на паперових та електронних носіях);
 • переліку тем та методичних рекомендацій щодо виконання курсових робіт або рефератів;
 • переліку питань, що виносяться на самостійне вивчення;
 • текстів лекцій;
 • методичних рекомендацій щодо виконання лабораторних та практичних занять;
 • презентаційних матеріалів до лекцій;
 • відеофільмів.

Всі матеріали електронного навчального ресурсу повністю доступні для користувачів, як в секторі електронної інформації, так і для користування за межами бібліотеки завдяки можливостям сучасних електронних пристроїв.

Зростання популярності електронних навчальних ресурсів серед користувачів бібліотеки обумовлює процеси змін в організаційній структурі бібліотеки та пріоритетах її діяльності. Електронний фонд бібліотеки укомплектований також дисками з кожної дисципліни, що вивчається в коледжі. Ці диски є допоміжними для студентів і включають наступні матеріали:

 • книги чи посібники, автором яких являється даний викладач;
 • робоча навчальна програма дисципліни, яку викладає даний викладач;
 • положення про модульну оцінку знань студентів;
 • лекції викладача;
 • методичні рекомендації для самостійного вивчення;
 • інструкційно-технологічні карти для лабораторних і практичних занять;
 • комплекс контрольних питань для контролю знань, умінь та навичок;
 • перелік питань до семестрового контролю;
 • перелік питань до семінарських занять;
 • інстукційно-технологічні карти навчальної практики;
 • рекомендована література;
 • електронні підручники для вивчення дисципліни;
 • нормативно – правова база з дисципліни.

Матеріали, які зібрані на дисках, студенти використовують, як в коледжі, так і вдома. Вони необхідні для самостійного вивчення матеріалу, для підготовки до лабораторних і практичних занять, до семінарів та екзаменів.

Комісія проаналізувала використання користувачами саме електронної інформації і засвідчує про зростання попиту на цей вид інформації. З метою оптимізації інформаційного забезпечення різних категорій користувачів бібліотека взяла курс на використання ресурсів глобальних мереж та створення власних інформаційних ресурсів. Поряд з традиційними ресурсами на паперових носіях нарощують потужності електронні інформаційні ресурси власної генерації.

Саме цими тенденціями обумовлено рішення про створення в структурі бібліотеки спеціального підрозділу, який призвано акумулювати популяризацію електронних джерел інформації та активізувати створення бібліотекою власних електронних ресурсів. Такий підрозділ отримав назву «Сектор електронної інформації», який налічує 6 комп’ютеризованих робочих місць, об’єднаних у єдину інформаційну систему.

Основними напрямами діяльності відділу стали:

 • всебічне вдосконалення інформаційного обслуговування користувачів;
 • методичне забезпечення інформаційно-бібліографічної діяльності;
 • розвиток Інтернет - культури користувачів та співробітників бібліотеки;
 • пропаганда довідково-бібліографічного фонду;
 • робота з сайтом коледжу.

В секторі електронної інформації створена повнотекстова база електронних підручників, посібників, лекцій викладачів із усіх навчальних дисциплін, організовано планомірне комплектування електронних ресурсів власної генерації відповідно до профілю освітньої діяльності коледжу, створена і використовується служба електронної доставки документів; розширено репертуар сервісних послуг для користувачів (допомога в пошуку інформації, сканування, друк, копіювання інформації на диски, CD-ROM, флеш-носії).

Для читання підручників, художньої літератури, створення простих навчальних, розважальних, презентаційних програм, надання довідкової інформації голосом в автоматизованих інформаційних системах, в секторі електронної інформації є програма «Розмовлялка». Від інших програм вона відрізняється повною підтримкою української мови, можливістю озвучування текстів. Дана програма може говорити кількома різними голосами, міняє швидкість читання динамічно, не перериваючи звучання. Програма має словник наголосів (біля 1700000 слів) і словник користувача.

З метою розширення інформаційного освітнього простору в коледжі створений і функціонує інформаційний сайт. Web-сайт створено з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи коледжу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Сайт забезпечує навчальну й позааудиторну діяльність навчального закладу та є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих. На сайті розміщена основна інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня, атестаційна (педагогічних кадрів) діяльність, навчальні електронні курси, електронний щоденник, навчальні та структурні підрозділи, їх склад, правила прийому, контактна інформація, віртуальна екскурсія в народному музеї Двічі Героя Радянського Союзу, маршала бронетанкових військ, уродженця села Малий Вистороп П.С.Рибалка.

На кінець 2019 року в секторі електронної інформації бібліотеки є:

6 комп’ютерів, які підключені до мережі Internet, лазерний принтер Canon LBP630, апарат для копіювання.

Загальна площа бібліотеки становить 341 м2, кількість посадкових місць у 3 читальних залах складає 130. Площа для зберігання фондів складає 111,8 м2.

Адреса електронної пошти бібліотеки (Е-mаіl)

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Інтернет представництво бібліотеки коледжу https://biblotekamksnau1929.mozellosite.com/

 
Відеодайджест

Бібліотека коледжу
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери