Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

Колективний договір трудового колективу Маловисторопського коледжу імені П.С.Рибалка СНАУ на 2019, 2020 роки

Колективний договір 2019-2020

Колективний договір

прийнятий на загальних зборах трудового колективу

Маловисторопського коледжу імені П.С.Рибалка

Сумського національного аграрного університету

на 2019, 2020 роки

с. Малий Вистороп 18 лютого 2019 року

З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників та адміністративної ради Маловисторопського коледжу імені П.С.Рибалка Сумського національного аграрного університету відповідно до рішення зборів трудового колективу в особі директора Федини Володимира Миколайовича, який діє на підставі довіреності ректора Сумського НАУ - серія НМО № 640565 від 21.06.2017 р. з однієї сторони, і трудовий колектив Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету в особі голови первинної профспілкової організації Бадьорного Олександра Павловича з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей договір про такі свої взаємні зобов`язання:

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колективний договiр (надалi договiр) укладений:

 • з однiєї сторони - адмiнiстративною радою коледжу (далi адмiнiстрацiя), яка надiлена вiдповiдними повноваженнями на ведення переговорiв, укладення Договору, забезпечення реалiзації його норм;
 • з другої сторони - трудовим колективом коледжу в особi первинної профспілкової організації навчального закладу, який представляє iнтереси всiх працiвникiв коледжу та має вiдповiднi повноваження на ведення переговорiв, укладення Договору, забезпечення реалiзації взятих стороною зобов'язань.

Сторони зобов'язуються визнавати i поважати взаємні права, виконувати прийнятi зобов'язання, нести вiдповiдальнiсть в порядку, визначеному законодавством України i цим Договором.

1.2. Договiр вступає в дiю з дня його прийняття загальними зборами трудового колективу i дiє до укладення нового Договору.

1.3. Договiр є нормативним актом, укладеним відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» і визначає взаємні зобов'язання сторiн з метою регулювання соцiально-економiчних i трудових вiдносин в коледжі, сприяння підвищенню ефективностi навчання та виховання студентiв, забезпечення соцiального захисту працiвникiв.

1.4. Норми та положення цього Договору дiють безпосередньо i є обов'язковими, як мiнiмальнi гарантії для дотримання керiвництвом i первинною профспілковою організацією коледжу при вирiшеннi питань соцiально-економiчних i трудових вiдносин, що є предметом цього Договору.

Дiя Договору поширюється на всiх працiвникiв коледжу, а в частинi соцiально-побутових компенсацiй i пiльг - також на пенсiонерiв, якi працювали в навчальному закладі, та жiнок, якi перебувають у вiдпустках по догляду за дитиною.

1.5. Жодна iз сторiн, що уклали цей Договiр, не може протягом строку його дії в односторонньому порядку приймати рiшення, якi змiнюють норми i положення цього Договору та припиняти виконання зобов'язань.

1.6. Змiни та доповнення до цього Договору вносяться у зв'язку iз змiнами чинного законодавства з питань, що є предметом Договору, норм i положень Галузевої угоди, за iнiцiативою сторiн пiсля проведення переговорiв та досягнення домовленостi i вступають у дiю пiсля прийняття загальними зборами трудового колективу.

Пропозиції однiєї сторони щодо внесення змiн i доповнень до Договору розглядаються i вирiшуються у десятиденний строк з дня їх отримання iншою стороною.

1.7. Сторони розпочинають переговори із укладення Договору на наступний перiод не пiзнiше, як за один мiсяць до закiнчення термiну дiї чинного Договору.

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТI ТА СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВIД БЕЗРОБIТТЯ

2. Адмiнiстрацiя зобов'язується:

2.1. Забезпечувати формування стратегiї та прогнозування розвитку коледжу з метою найбiльш ефективного ведення управлiння навчальним закладом, його стабільної діяльності.

2.2. Здiйснювати заходи, спрямованi на забезпечення стабiлiзацiї та пiдвищення ефективностi видів діяльності, що визначені Положенням про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка СНАУ.

2.3. Постiйно працювати над змiцненням навчально-матерiальної бази, удосконаленням форм i методiв навчання i виховання студентiв.

2.4. Встановити, що рiшення про скорочення чисельностi штату приймаються лише пiсля попереднiх (не пiзнiше 2 мiсяцiв) переговорiв з профспiлковим комітетом, з виплатою вихідної допомоги працівникам не менше середнього місячного заробітку.

2.5. Встановити, що при масовому вивiльненнi працiвникiв у зв'язку із змінами в організації виробництва, повинна розроблятися узгоджена з профспiлковим комiтетом програма забезпечення зайнятостi та соцiальної пiдтримки вивiльнених працiвникiв, яка передбачала б, зокрема:

 • масштаби вивiльнення;
 • конкретнi заходи щодо забезпечення їх працевлаштування на вакантні посади в коледжі та створенi новi робочi мiсця, а також сприяння працевлаштуванню на iнших пiдприємcтвах села;
 • встановлення на умовах, передбачених в Колективному договорi, гарантiй оплати працi та соцiального захисту працiвникiв при запровадженнi режимiв скороченого робочого часу, вимушених вiдпусток з iнiцiативи адмiнiстрацiї, дострокового виходу на пенсiю, а також збереження соцiальних пiльг, встановлених для працiвникiв коледжу та iнше.

2.6. У разі виникнення об`єктивних причин (ліквідації, реорганізації, зміни форм власності, зменшення контингенту студентів, часткового зупинення діяльності коледжу та інше), що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, адміністрації коледжу здійснювати практичні заходи лише після завчасного надання профспілковому комітету інформації про причини звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення. Не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводити консультації з профспілковим комітетом щодо запобігання звільнення, обмеження його до мінімуму та пом`якшення його соціальних наслідків.

2.7. Забезпечувати працiвникам, вивiльненим на пiдставах п. 1 ст. 40 КЗпП України, протягом 1 року переважне право на укладення трудового договору в разi виникнення потреби прийняття на роботу працiвникiв аналогiчної квалiфiкації.

2.8. Не вивільняти жодного працівника без достатніх підстав і попередньої згоди профкому у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством.

2.9. Не брати на роботу нових працівників, які є в достатній кількості, при застосуванні режимів неповної зайнятості, або прогнозуванні вивільнення.

2.10. При прийомі на роботу працівників, в т.ч. за сезонним чи строковим трудовими договорами, надавати перевагу колишнім працівникам коледжу, вивільненим на підставі п. 1 ст. 40 та п. 6 ст. 40 КЗпП України.

2.11. З метою поступового оновлення педагогічних кадрів у коледжі, приймати на роботу молодих фахівців, які закінчили ВУЗи ІІІ-IV рівнів акредитації, переважно випускників коледжу, та рекомендувати адміністративній раді встановлювати річне педагогічне навантаження для педагогічних працівників, які досягли пенсійного віку, виходячи з інтересів навчального закладу, в об`ємі до 720 годин (до однієї ставки), або переводити цих осіб на роботу за контрактом на умовах, що визначені законодавством України.

2.12. Відповідно до п. 3 ст. 49 Закону «Про вищу освіту» педагогічне навантаження на навчальний рік понад 720 годин встановлювати за погодженням із первинною профспілковою організацією та за згодою педагогічних працівників.

2.13. Встановлювати педагогічне навантаження викладачам на навчальний рік з урахуванням якості виконання індивідуального плану роботи за попередній навчальний рік, обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наслідків набору студентів та особистих досягнень роботи з профорієнтаційної діяльності.

Трудовий колектив зобов'язується:

2.14. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і якісно виконувати розпорядження адміністрації коледжу, обов`язки, визначені Посадовими інструкціями, додержуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитись до майна навчального закладу.

ІІІ. ГАРАНТІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЗАХИСТУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

3. Адміністрація зобов’язується:

3.1. Здiйснювати оплату працi у вiдповiдностi до Закону України «Про оплату праці», «Про освiту», «Про державний бюджет України на 2019 рік», «Про державний бюджет України на 2020 рік», Кодексу Законiв про працю України, з iншими законодавчими та нормативними актами, цим Колективним договором.

3.2. Фонд оплати праці працівників коледжу формується в межах штатного розпису та кошторису, затвердженого Сумським національним аграрним університетом.

3.3. При економії коштів в межах затвердженого кошторису на оплату праці по загальному та спеціальному фондах, надавати премії та матеріальні допомоги працівникам коледжу щоквартально та за підсумками року, відповідно до додатків № 2,3.

3.4. Відповідно до ст. 115 КЗпП України та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» від 23.09.2010 № 2559-VІ, виплачувати заробітну плату працівникам коледжу регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць: 15 числа в розмірі 50% тарифної ставки (посадового окладу) за фактично відпрацьований час, решту – в останній день місяця, але не пізніше 7 числа після закінчення періоду за який здійснюється виплата.

3.5. Директор коледжу несе персональну відповідальність за несвоєчасну виплату заробітної плати.

3.6. Розміри основної заробітної плати, а також доплати, надбавки та інші виплати, що здійснюються за рахунок бюджетних асигнувань, встановлюються нормативно-правовими актами України, кошти спеціального фонду використовуються на виплату заробітної плати та інших заохочувальних виплат на умовах Колективного договору та Положення про преміювання (додатки № 1,2,3) згідно з чинним законодавством.

3.7. Розмір мінімальної заробітної плати встановлювати відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік», Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік».

3.8. Розмір посадових окладів (тарифних ставок) співробітникам встановити виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівників першого тарифного розряду.

3.9. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) встановити на рівні мінімальної заробітної плати.

3.10. За умов відсутності заборгованості з оплати праці та економії фонду заробітної плати у межах затвердженого кошторису, видавати премії працівникам навчального закладу відповідно до ст.57 Закону «Про освіту» та Положення про преміювання працівників коледжу (додаток № 2).

3.11. Умови і розміри оплати праці директора коледжу визначаються контрактом № 2 від 17.06.2015 р. та відповідними нормативно-правовими актами, що приймаються після укладання зазначеного контракту.

3.12. Встановити додаткову оплату за роботу в нiчний час з 22-00 до 6-00 години черговим гуртожиткiв, сторожам в розмiрi 35% оплати часу роботи в нiчний час.

3.13. Згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв`язку з ростом індексу споживчих цін.

3.14. У вiдповiдностi зі ст. 42 Закону України «Про оплату праці» при кожній виплаті заробітної плати адміністрація повинна повідомити індивідуально працівників у письмовій формі про загальну суму нарахованої заробітної плати, розміри утримань, суму виплат. Утримання із заробітної плати можуть проводитися лише у випадках, передбачених законодавством.

3.15. В разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, розробити графік погашення заборгованості.

3.16. Встановити прибиральницям нормативну площу для прибирання у навчальних приміщеннях в об`ємі 600 м2 на одну ставку.

3.17. Оплату праці працівникам, які залучаються до роботи у святкові дні проводити згідно до чинного законодавства.

IY. СОЦIАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ І ПІЛЬГИ

4. Адміністрація зобов’язується:

4.1. За рахунок асигнувань загального та спеціального фондів здійснювати поточні ремонтні роботи будівель коледжу, котельної та інженерних комунікацій.

4.2. Приймати участь у комплексному економічному і соціальному розвитку території села Малий Вистороп відповідно до Угоди про соціально-економічне співробітництво між Маловисторопською сільською радою та Маловисторопським коледжем імені П.С.Рибалка СНАУ від 01.02.2019 р. (додаток № 7).

4.3. Сприяти обробітку присадибних дiлянок працiвникiв та пенсiонерiв коледжу за цiнами, що складаються відповідно кошторису витрат на час проведення цих робіт.

4.4. При досягненні чоловіками та жінками коледжу пенсійного віку, преміювати, кожного, в сумі 500 грн., з коштів спеціального фонду, незалежно від посади і рівня заробітної плати.

V. РЕЖИМ ПРАЦI І ВIДПОЧИНКУ

5. Адмiнiстрацiя зобов'язується:

5.1. Забезпечити додержання встановленої законодавством тривалостi робочого часу для педагогічних працівників – 36 год., для інших категорій 40-годинний тиждень.

5.2. При прийнятті на роботу, або надалі, за погодженням з працівником, встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках проводиться відповідно до Закону України «Про оплату праці». Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівника.

5.3. Залучати працівників до надурочних робіт лише за їх погодженням та письмовою згодою профспілкової організації, винятково у випадках, що обумовлені трудовим законодавством.

5.4. Згідно з «Порядком надання щорiчної основної вiдпустки тривалiстю до 56 календарних днiв керiвникам, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти та науковим працiвникам» затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 1997 року № 364, щорiчну основну вiдпустку керiвним та педагогiчним працiвникам коледжу надавати, за їх згодою, частинами.

Педагогiчним працiвникам коледжу у разi необхiдностi санаторно-курортного лiкування щорiчну основну вiдпустку, або ії частину надавати протягом навчального року.

5.5. Встановити тривалість щорічної основної відпустки для працівників коледжу не менше 24 календарних днів, з ненормованим робочим днем надавати додаткову щорічну відпустку 2 календарні дні (додаток 6).

5.6. Відповідно ст.12 Закону України «Про відпустки» надавати щорічні основні відпустки працівникам, за їх згодою, у два терміни – в період канікул.

5.7. Не допускати вiдмову у наданнi щорiчної вiдпустки та замiну її за добровiльною згодою працiвника матерiальною чи iншою компенсацiєю, за винятком виплати грошової компенсації, передбаченої у ст. 24 Закону України «Про відпустки».

5.8. Згідно ст. 25 Закону «Про відпустки» надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин за угодою між працівником та адміністрацією коледжу, але не більше 15 календарних днів на рік.

5.9. Згідно ст. 19 Закону України «Про відпустки» надавати додаткові оплачувані відпустки працівникам коледжу, які мають двох і більше дітей віком до 15 років та одиноким матерям.

Трудовий колектив зобов'язується:

5.10. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни.

5.11. Своєчасно інформувати керівників структурних підрозділів про бажані терміни щорічної відпустки.

VI. ТРУДОВI ВIДНОСИНИ

6. Адміністрація зобов`язується:

6.1. Здiйснювати прийом на роботу за контрактною формою трудового договору лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством, iз збереженням за працiвником соцiально-побутових пiльг, встановлених для працiвникiв відповідної категорії згідно до КЗпП України.

6.2. Дотримуватись заборони переведення на контрактну форму трудового договору працiвникiв, якi вже знаходяться в трудових вiдносинах з коледжем на умовах безстрокового трудового договору.

6.3. Дотримуватись вимог Закону щодо заборони вимагати, примушувати, схиляти працівників до виконання роботи, що не входить до їх службових обов`язків та не обумовлені трудовим договором.

6.4. На підставі ст. 43 Конституції України, яка зобов`язує створити умови для повної реалізації громадянами права на працю, ч. 2 ст. 21 Кодексу законів про працю, яка визначає, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, керуючись Постановою КМ України від 03.04.1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», за умови виробничої необхідності, здійснювати прийом на роботу за сумісництвом (розширення зони обслуговування), тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час або збільшення загальної тривалості робочого дня, але не більше чотирьох годин на день, чи повного вихідного дня або в період основної відпустки.

6.5. Не допускати тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену його трудовим договором.

6.6. Не звільняти працівників з iнiцiативи роботодавця без достатнiх пiдстав i без погодження з первинною профспілковою організацією, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

6.7. Не допускати зміну безстрокового трудового договору на іншу форму, що погіршує становище працівника, порівняно з чинним законодавством.

Трудовий колектив зобов'язується:

6.8. Контролювати дотримання трудового законодавства зі сторони адміністрації.

VІI. ОХОРОНА ПРАЦI

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

7.1. З метою реалізації державної політики щодо створення здорових і безпечних умов праці в основу роботи покласти Концепцію з організації охорони праці, затверджену наказом Мінагрополітики України від 15.09.2000р. № 182, Закон України «Про охорону праці» та Закон України «Про пожежну безпеку».

7.2. Забезпечувати виконання комплексних iнженерно-технiчних заходiв з охорони працi на 2019, 2020 роки на суму 2500 гривень за рахунок коштів спеціального фонду (додаток № 5).

7.3.Здійснювати систематичний аналіз стану охорони праці в структурних підрозділах коледжу та розробляти заходи щодо запобігання найбільш характерних аварій і нещасних випадків на виробництві. З цiєю метою:

 • на спiльному засiданнi адмiнiстративної ради коледжу i профспiлкового комiтету розглядати стан охорони працi, здiйснювати вiдповiднi заходи щодо усунення виявлених недолiкiв, акцентуючи увагу на виконаннi органiзацiйно-технiчних заходiв, що розробляються комiсiєю з розслiдування нещасних випадкiв, аварiй;
 • удосконалювати систему управлiння охороною працi в коледжі;
 • провести у січні навчання з охорони праці та пожежної безпеки всiх працiвникiв коледжу.

7.4. Систематично аналiзувати причини нещасних випадкiв та професiйних захворювань для розробки заходiв щодо їх зниження (додаток № 8).

7.5. Не допускати до роботи на об'єктах пiдвищеної небезпеки працівників (обслуговування котлів, працюючих на твердому паливі), що не пройшли курс навчання i не мають допуску до такої роботи.

7.6. Не вимагати від працівника виконання роботи поєднаної з наявною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці.

7.7. Проводити вступний інструктаж з охорони праці з усіма працівниками, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи або посади.

7.8. Не укладати трудовий договiр з працiвниками, яким за медичними висновками протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.

7.9. Переводити працiвникiв, якi за станом здоров'я потребують надання легшої роботи, вiдповiдно до медичного висновку, за їх згодою, на таку роботу тимчасово, або без обмеження строку.

7.10. Видавати працівникам при виконанні робіт iз несприятливими умовами працi, а також роботах, пов'язаних iз забрудненням, або здiйснюваних у несприятливих температурних умовах, за рахунок коледжу, за нормами спецодяг, спецвзуття та iншi засоби iндивiдуального захисту (додаток № 9.

7.11.При одержанні працівником виробничої травми (профзахворювання) шкоду відшкодовувати у порядку, встановленому законодавством.

7.12.Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог охорони праці та пожежної безпеки, розмір одноразової допомоги скоротити до 50 % за рішенням первинної профспілкової організації за поданням адміністрації.

7.13. Керівному складу коледжу не рідше 1 разу на 5 років забезпечити проходження навчання на курсах ЦО.

Трудовий колектив зобов'язується:

7.14. Забезпечити здійснення громадського контролю за створенням в коледжі здорових і безпечних умов праці, належного середовища та забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7.15. Вимагати негайного припинення робіт у виробничих підрозділах або робочих місцях, де виникла загроза життю або здоров`ю працівника.

7.16. Надавати безоплатну правову допомогу членам профспілкової організації у вирішенні всіх питань з охорони праці та страхування від нещасних випадків.

VІІІ. СОЦIАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

8.1. Сторони, шляхом консультацiй, переговорiв, вироблення спiльних пропозицiй, конкретних дiй зосереджуватимуть свої зусилля на створеннi умов для продуктивної працi, стабiлiзації дiяльностi та пiдвищення життєвого рiвня працiвникiв коледжу.

8.2. Конфлiктнi ситуації, спiрнi питання, що виникають у коледжі, вирiшуються шляхом переговорiв, прийняття компромiсних рiшень, узгодження iнтересiв працiвникiв навчального закладу, вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розв'язання колективних трудових спорів у вiдповiдностi з чинним законодавством.

8.3. Сторони вiдстоюють iнтереси працiвникiв у владних та вищестоящих організаціях; безкоштовно надають консультації, розглядають скарги та заяви працівників.

8.4. Кожна iз сторiн зобов'язується iнформувати iншу сторону про необхiднiсть прийняття рiшень з питань, що зачiпають соцiально-економiчнi iнтереси працiвникiв коледжу i є предметом цього Договору, та здiйснювати попереднi узгодження таких рiшень шляхом офiцiйних переговорiв i консультацiй.

8.5. Рiшення, що стосуються змiни умов працi, заробiтної плати, скорочення виробництва, якi спричиняють звiльнення працiвникiв, та тi, що змiнюють стан правового i соцiально-економiчного захисту працiвникiв, приймаються адмiнiстрацiєю за погодженням з первинною профспілковою організацією.

ІX. ГАРАНТІЇ ДIЯЛЬНОСТI ПРОФСПIЛКОВОЇ ОРГАНIЗАЦІЇ

9.1. Адмiнiстративна рада коледжу гарантує:

 • надання згiдно з статтею 249 КЗпП України первинній профспілковій організації безкоштовно необхiдного примiщення з усiм обладнанням, транспорту;
 • розміщення профспілкової інформації у приміщеннях коледжу, в доступних для працівників місцях;
 • проведення безготiвкової оплати членських профспiлкових внескiв за особистою письмовою заявою членiв профспiлки i перерахування їх первинній профспілковій організації протягом 3-днiв пiсля виплати заробiтної плати;
 • надання членам первинної профспілкової організації та профактиву часу (2 години на тиждень) iз збереженням середнього заробiтку для виконання громадських обов'язкiв, профспiлкового навчання;

9.2. Рiшення, якi обмежують права та повноваження членів первинної профспілкової організації вважаються недiйсними.

9.3. Не допускати звільнення з ініціативи адміністрації коледжу, притягнення до дисциплінарної відповідальності, зміни умов оплати праці голови ППО без попередньої згоди профспілкової організації, згідно з чинним законодавством.

9.4. Надавати членам первинної профспілкової організації відповідні документи, відомості, пояснення, що стосуються умов праці, виконання Колективного договору, угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

9.5. Залучати представників первинної профспілкової організації до участі в управлінні коледжем.

9.6. Забезпечувати участь представників адміністрації коледжу в заходах первинної профспілкової організації щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

9.7. Надавати у 10-ти денний термін безплатно первинній профспілковій організації інформацію з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних прав і інтересів працівників, виконання Колективного договору, даних про результати навчальної і господарської діяльності коледжу.

9.8. Надавати право первинній профспілковій організації на одержання інформації про наявність коштів на рахунках коледжу у разі затримки виплати заробітної плати.

9.9. Забезпечувати безперешкодне відвідування та оглядання головою первинної профспілкової організації робочих місць членів профспілки, гуртожитків, їдальні.

9.10. Обов`язково розглядати пропозиції та подання первинної профспілкової організації з питань соціально-економічних і трудових прав, інтересів найманих працівників за участю представників профспілки та надання аргументованих відповідей.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ

10.1. Контроль за виконанням Договору проводиться кожною iз Сторiн, що його уклали.

10.2. Сторони, що пiдписали договiр, аналiзують хiд його реалiзації за пiврiччя та за рiчними пiдсумками роботи. При невиконаннi положень Договору, строк реалiзації яких настав, складається протокол, який пiдписується сторонами.

10.3. За порушення Договору, ухилення вiд участi в переговорах, за ненадання своєчасної iнформації, необхiдної для колективних переговорiв i здiйснення контролю, представники Сторiн несуть відповідальність згiдно з чинним законодавством.

10.4. У разі невиконання окремих положень Сторони здійснюють додаткові заходи по забезпеченню їх реалізації.

10.5. Сторона, яка не забезпечила виконання норм і положень Договору, зобов`язана в місячний термін вжити заходи щодо їх виконання.

10.6. Стан виконання Колективного договору розглядається 2 рази на рік на спільному засіданні Сторін, про що складається протокол і підписується Сторонами.

Колективний договiр мiж адмiнiстративною радою i трудовим колективом Маловисторопського коледжу імені П.С.Рибалка Сумського національного аграрного університету на 2019-2020 роки схвалений загальними зборами трудового колективу та доручено його підписати від імені адміністративної ради – директору Федині В.М., від імені трудового колективу – голові первинної профспілкової організації Бадьорному О.П. (Протокол № 1 від 18.02.2019 року).

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 1

Положення

про оплату праці працівників коледжу

на 2019, 2020 роки

1. Основними нормативно-правовими актами, які впливають на формування Положення про оплату праці є:

 • Кодекс законів про працю України,
 • Закон України "Про оплату праці",
 • Закон України "Про охорону праці",
 • Закон України "Про оподаткування фізичних осіб",
 • Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»,
 • Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами і доповненнями);
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993р № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами і доповненнями).
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами і доповненнями).

2. Цим Положенням визначаються структура заробітної плати, склад і джерела витрат на оплату праці.

3. Джерела видатків на оплату праці:

- загальний фонд, що надходить з державного бюджету; - спеціальний фонд, що формується за рахунок власних надходжень коледжу.

4. Оплата праці здійснюється у вигляді нарахування й виплати працівникам заробітної плати та інших додаткових виплат, передбачених чинним законодавством України, Колективним договором, цим Положенням та Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам коледжу.

5. Розмір заробітної плати працівника коледжу залежить від кваліфікації, складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та результатів діяльності навчального закладу за звітний період (місяць, квартал, рік) (ч.2 ст.94 КЗпП України), при цьому:

доплати встановлюються в наступних розмірах:

 • у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
  • за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
  • за суміщення професій (посад);
  • за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу виконуваних робіт, додаткових функцій;
 • у розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 22-ї години до 6-ї години ранку;
 • у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу працівникам, які зайняті прибиранням туалетів;

надбавки встановлюються в наступних розмірах:

 • водіям автотранспортних засобів:
  • за класність водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
  • за класність водіям II класу - 10 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
 • працівникам:
  • у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
   • за високі досягнення у праці
   • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
   • за складність, напруженість у роботі.

6. Надбавки за складність та напруженість в роботі встановлюються за поданням керівників структурних підрозділів, наказом директора коледжу.

7. Надбавки за складність та напруженість роботи скасовуються або зменшуються у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, порушення трудової дисципліни за поданням керівників структурних підрозділів та наказом директора коледжу.

8. Розмір заробітної плати педагогічного працівника включає: кваліфікаційну категорію, розмір посадового окладу, педагогічне звання, надбавку за стаж педагогічної роботи (стаж понад 3 роки - 10% окладу, понад 10 років - 20% окладу, понад 20 років - 30% окладу), до 20% - надбавка за престижність праці, за перевірку письмових робіт, класне керівництво, завідування кабінетами і лабораторіями, керівництво цикловими комісіями.

9. Розмір заробітної плати працівникам виробничого підрозділу формується на підставі штатного розпису спеціального фонду. Оплата праці на період збирання врожаю встановлюється окремим наказом з урахуванням встановленої мінімальної заробітної плати за законом.

10. В разі підвищення законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати адміністрація коледжу відновлює міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення розмірів тарифних ставок (посадових окладів), видаючи наказ про посадові оклади працівникам коледжу.

11. Заробітна плата працівників коледжу складається з посадового окладу й інших заохочувальних та компенсаційних виплат, а саме:

12. Посадовий оклад встановлюється працівникам навчального закладу відповідно до затвердженого штатного розпису, тарифікації педагогічних та інших працівників, що діють у звітному періоді.

12.1. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати у формі винагород, матеріальної допомоги й інших компенсаційних виплат призначаються відповідно до чинного законодавства за окремим Положенням та видається наказ.

13. При визначенні оплати праці дотримується наступний порядок: спочатку встановлюються виплати обов`язкового характеру (посадовий оклад, надбавка за вислугу років, за престижність праці, за вчене звання, за керівництво групою, завідування кабінетами, тощо), а потім надбавки стимулюючого характеру.

14. Працівники коледжу, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу (ч.1 ст.1021 КЗпП України), але не більше 0,5 ставки.

15. Працівникам навчального закладу, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) чи обов'язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника (ч.1 ст.105 КЗпП України) в розмірі до 50% посадового окладу.

16. Оплата праці працівникам,які залучаються до роботи у вихідні та святкові дні проводиться в подвійному розмірі.

17. Заробітна плата виплачується працівникам коледжу регулярно в робочі дні у строки, встановлені Колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів (ч.1 ст.115 КЗпП України).

18. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні (ч.2 ст.115 КЗпП України).

19. Виплата заробітної плати проводиться працівникам коледжу шляхом перерахування на особові рахунки (картки) через Ощадбанк.

20. Індексація заробітної плати проводиться згідно чинного законодавства.

21. Утримання із заробітної плати працівників здійснюються тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

22. Підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати працівникам за підсумками роботи за місяць є:

 • штатний розпис коледжу;
 • тарифікаційний список педагогічних та інших працівників коледжу;
 • акт виконаних робіт згідно трудової угоди;
 • довідка навчальної частини про виконання додаткового педагогічного навантаження;
 • наказ про нарахування інших заохочувальних та компенсаційних виплат;
 • табеля обліку робочого часу.

23. Оплата праці директора коледжу проводиться відповідно умов контракту та відповідними нормативно - правовими актами, що приймаються після укладання контракту.

24. Директор коледжу несе відповідальність за:

 • забезпечення нарахування та виплати заробітної плати відповідно до чинного законодавства України, Колективного договору та цього Положення;
 • своєчасне затвердження та підписання документів, що є підставою для нарахування заробітної плати (штатний розпис, накази).

25. Головний бухгалтер коледжу несе відповідальність за:

 • забезпечення своєчасного та правильного нарахування і виплати заробітної плати;
 • забезпечення своєчасного надання працівнику інформації щодо його заробітної плати.

26. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно із законодавством про трудові спори.

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 2

Положення

про преміювання та надання матеріальної допомоги

працівникам коледжу у 2019, 2020 роках

1. Премії надаються працівникам, які працюють в коледжі на момент її нарахування з ініціативи адміністрації, за умови економії фонду заробітної плати одноразово в розмірі, що не перевищує трьох місячних посадових окладів (ставок) у випадках:

 • за законом «Про освіту»;
 • педагогічного новаторства;
 • за високі творчі і виробничі досягнення;
 • за активну участь в громадському житті коледжу;
 • за попередження нещасних випадків, пов`язаних із збереженням здоров`я і державного майна;
 • за сумлінне відношення до виконання трудових обов`язків;
 • за профорієнтаційну роботу;
 • до професійних свят;
 • до ювілейних дат народження.

Не надаються премії працівникам:

 • які порушують правила внутрішнього розпорядку коледжу;
 • які мають догани, або інші дисциплінарні стягнення протягом року.

Періодичність преміювання залежить від наявності фонду заробітної плати.

2. Педагогічні і інші працівники коледжу можуть преміюватись за участь у окремих конкурсах (за окремим положенням) за спільним рішенням адміністративної ради і первинної профспілкової організації за рахунок коштів загального і спеціального фондів.

3. Відповідно до п.4 Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» преміювання директора здійснювати за умови економії фонду та відсутності заборгованості заробітної плати, інших соціальних виплат, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, щоквартально, в розмірі середньомісячної заробітної плати з урахуванням надбавок і доплат з дозволу органу вищого рівня.

4. Відповідно до п.4 Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» преміювання заступників директора здійснювати за умови економії фонду та відсутності заборгованості заробітної плати, інших соціальних виплат, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, щоквартально, в розмірі не більше двох посадових окладів.

5. Матеріальна допомога надається лише за заявами працівників для вирішення соціально-побутових питань в межах загального і спеціального фонду, за умови економії фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом доходів і видатків на утримання коледжу.

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення надається в розмірах:

 • педагогічним працівникам та адмінперсоналу – посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
 • іншим працівникам в розмірі посадового окладу за умови наявності економії фонду заробітної плати за наслідками календарного року.

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 3

Положення

про використання фонду матеріальної підтримки і заохочення

працівників коледжу за рахунок коштів спеціального

фонду на 2019, 2020 роки

Фонд матеріальної допомоги і підтримки створюється із коштів спеціального фонду і використовується для наступних цілей:

 • на проведення святкових та виховних заходів;
 • на придбання подарунків для працівників та пенсіонерів коледжу;
 • на преміювання працівників до ювілейних дат, до виходу на пенсію;
 • на надання допомоги працівникам коледжу та пенсіонерам – колишнім працівникам коледжу;
 • на надання допомоги інвалідам, пристарілим, одиноким та малозабезпеченим колишнім працівникам коледжу;

Кошти, що визначаються на ці цілі кошторисом, використовуються за наказом директора за погодженням із профспілковим комітетом.

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 4

Список осіб

відповідальних за стан охорони праці та пожежної безпеки

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Ділянка роботи
Федина Володимир Миколайович Директор Коледж
Ромасенко Тетяна Вікторівна Заступник директора з навчальної роботи Навчальна частина
Магаляс Михайло Олександрович Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Адміністративно-господарський підрозділ
Глущенко Дмитро Олександрович Заступник директора з навчально-виробничої роботи Навчально-виробнича база коледжу
Білаш Ігор Анатолійович Сторож Навчально-виробнича ферма
Карпенко Микола Федорович Інженер Мехмайстерня
Душко Людмила Кирилівна Шеф-кухар Їдальня
Краснощок Володимир Миколайович Завідувач складом Склад матеріальних цінностей
Камчатний Валерій Леонідович Завідувач котельнею Котельня
Кас`ян Наталія Іванівна Завідувач господарством Навчальний корпус коледжу
Карпенко Лілія Вадимівна Вихователь Гуртожиток

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 5

Комплекснi iнженерно-технiчнi заходи

щодо досягнення нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища,

пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi

№ з/п Зміст заходів Заплановані асигнування (грн.) Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Забезпечення аптечки першої медичної допомоги медикаментами 500 Лютий 2019, 2020 рр. Магаляс М.О., Яковлєва Л.І.
2. лорування мереж водопостачання 200 Травень, вересень 2019, 2020 рр. Магаляс М.О.
3. Закупівля пожежних рукавів для гуртожитку 1 200 Липень-вересень 2019, 2020 рр. Магаляс М.О., Яковлєва Л.І.
4. Забезпечення навчального корпусу, навчально-виробничої ферми вогнегасниками 600 Вересень 2019, 2020 рр. Магаляс М.О., Глущенко Д.О., Мусієнко В.В.
Загальна сума витрат 2 500

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 6

ПЕРЕЛІК

посад із ненормованим робочим днем,

працівникам яких надається додаткова щорічна відпустка

2 календарних дні

 1. Головний бухгалтер
 2. Фельдшер

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 7

ЗАХОДИ

соціально-економічного співробітництва між

Маловисторопською сільською радою та

Маловисторопським коледжем імені П.С.Рибалка СНАУ

 1. Сприяти обробітку присадибних ділянок працівникам коледжу, колишнім працівникам - учасникам війни, пенсіонерам, при можливості забезпечувати транспортом для підвезення кормів та врожаю.
 2. Виділяти транспорт для завезення піску на кладовище до Великодних свят.
 3. Надавати допомогу у проведенні сільських свят.
 4. Забезпечувати музичний супровід при проведенні державних свят та громадських заходів.
 5. Приймати участь у заходах зі зміцнення громадського порядку та пожежної безпеки в селі.

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 8

Перелік

професійних захворювань, які можуть виникнути

у працівників коледжу

Перелік робіт Найменування захворювань
Викладацька робота Хронічний ларінгіт, вузлики голосових складок, контактні виразки голосових складок, фонастенія.
Тривале перебування на ногах Виражене варикозне розширення вен на ногах, тромбофлебіт.
Роботи з ПЕОМ, ручне доїння корів, робота водіїв та механізаторів на сільськогосподарських машинах Захворювання периферичної нервової системи, моно-і полінейропатії верхніх і нижніх кінцівок.
Радикулопатії (шийного, попереково-крижового рівнів).
Захворювання кістково-м`язової системи та сполучної тканини, хронічні міофібрози передпліччя і плечового поясу, тендовагініти, стенозуючі лігаментози.
Сільськогосподарські роботи з виділенням пилу Коніотуберекульоз пов`язаний з туберкульозом, хронічний бронхіт, екзема-бронхіт, хронічний ринофаринголарингіт.
Робота на фермі Алергічні захворювання: кон`юктивіт, асматичний бронхіт, пневмоніт, дерматит, екзема, кропив`янка.

Колективний договір 2019-2020

Додаток № 9

НОРМИ

видачi спецодягу, спецвзуття за рахунок коледжу

Професія, посада Спецодяг, взуття Термін носіння (місяці)
Сторож Плащ бавовняний з водовідштовхувальним просоченням черговий
Тракторист-машиніст Рукавицi комбіновані 6
Окуляри захисні до зносу
Навушники протишумні до зносу
Костюм бавовняний, з пиленепроникної тканини 12
Взимку додатково:
куртка бавовняна з утепленою прокладкою 36
Штани бавовняні з утепленою прокладкою, або костюм утеплений для механізаторів сільського господарства 36
Валянки 48
При внесенні добрив у грунт:
Шолом бавовняний, з пиленепроникної тканини до зносу
Чоботи гімові 24
Фартух прогумовий 6
Рукавиці гумові чергові
Респіратор до зносу
Майстер машинного доїння корів


Халат бавовняний 12
Чоботи гумовi 12
Жилет утеплений з віскознолавсанової тканини 24
Головний убір 6
Свинарка Халат бавовняний, водостiйкий 12
Чоботи гумовi 12
Фартух прогумований 12
Головний убір 6
Столяр Рукавицi комбiнованi 3
Фартух бавовняний 12
Пояс запобіжний черговий
Прибиральник служб, примiщень Халат бавовняний 12
Завідувач складом Респіратори 12
Водiй в опалюванiй кабiнi Комбiнезон бавовняний 12
Рукавицi комбiнованi 6
Куртка ватна чергова
Слюсар-сантехнік Костюм бавовняний 12
Чоботи гумовi 12
Рукавицi комбiнованi 2

Колективний договір 2019-2020

 
Відеодайджест

Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери