Розклад занять
Правила прийому
Дистанційний вступ
Банер
Історія коледжу
Банер
Наша гордість
Банер

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

МАЛОВИСТОРОПСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ П.С. РИБАЛКА СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

2. У Маловисторопському коледжі імені П.С. Рибалка Сумського національного університету (надалі коледж) трудова дисципліна ґрунтується на свідомому, сумлінному виконанні працівником своїх трудових обов’язків та є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.

Трудова та навчальна дисципліна забезпечуються методами переконання, заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

3. Ці Правила розроблені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України затверджених наказом Міністерства освіти України 20.12.93 р. № 455 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 02.06.94 р. № 121/330 та у відповідності до Статуту Сумського національного аграрного університету та Положення про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка СНАУ.

4. Усі питання пов’язані із застосуванням правил внутрішнього роз¬порядку розв’язує директор коледжу в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

5. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники коледжу приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу директор коледжу зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

  • подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
  • пред’явлення паспорта;
  • диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку.

Військовослужбовці, звільнені з військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред’являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення).

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачається законодавством.

7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту».

8. Працівники коледжу можуть працювати за сумісництвом, відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом директора коледжу.

10. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в коледжі.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор коледжу зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та за умовами, передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації коледжу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації коледжу, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом директора.

15. Директор коледжу зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

 

16. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності, вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники коледжу зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Положення про коледж і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у студентів бережливе ставлення до майна коледжу.

18. Педагогічні працівники коледжу повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей студентів;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;

е) захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

19. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються.

 

 

IV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

 

20. Адміністративна рада коледжу зобов’язана:

а) забезпечити необхідні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників коледжу відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати у практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи коледжу;

г) організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод у інших навчальних закладах;

д) укладати і розривати угоди з керівниками структурних підрозділів, педагогічними та науковими працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту»;

е) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

є) забезпечувати умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

ж) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

з) додержуватись умов колективного договору, дбайливо ставитись до повсякденних потреб працівників коледжу, студентів;

и) сприяти організації харчування студентів і працівників коледжу;

і) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан коледжу;

ї) забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників та студентів коледжу.

 

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

 

21. Для працівників коледжу і студентів установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

В межах робочого дня педагогічні працівники коледжу повинні вести всі види навчально-методичної, дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану і плану дослідницької роботи.

Режим роботи працівників коледжу:

8.00 – 12.00 робочий час
12.00 – 13.00 перерва на обід
13.00 – 17.00 робочий час

 22. При відсутності педагогічного або іншого працівника, адміністрація коледжу зобов’язана терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогічним чи іншим працівником.

23. Надурочна робота та робота у вихідні і святкові дні не допускається.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом директора коледжу з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Працівникам, яким за умовами роботи не може бути додержана щоденна або тижнева тривалість робочого часу допускається за погодженням з профспілковим комітетом запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Працівники цієї категорії залучаються до роботи у загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочо¬го часу. Вихідні дні передбачаються для них графіком роботи. Робота у святкові дні оплачується в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку). На бажання працівника, який працює в святковий день, йому може бути наданий інший день відпочинку.

24. Педагогічні працівники можуть залучатися до чергування в коледжі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор коледжу за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом коледжу.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

25. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація коледжу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

26. Робота органів самоврядування регламентується Положенням про коледж.

27. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом коледжу і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки працівникам коледжу оформляється наказом директора. Поділ відпустки на частини допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років, ненадання відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

28. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) подовжувати або скорочувати тривалість занять;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

29. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов'язаних з навчальним процесом;

б) відволікати працівників коледжу від виконання професійних обов’язків, а також студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 

VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

30. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці й за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення, передбачені цими Правилами внутрішнього розпорядку коледжу (п.п. 31-32 розділ VI).

31. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники, за значні успіхи в роботі інші працівники коледжу представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

32. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги.

Заохочення оголошуються директором в наказі, доводяться до відома всього колективу коледжу і заносяться до трудової книжки працівника.

 

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

33. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3,4,7,8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.

34. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором коледжу.

35. Працівники, обрані до складу профспілкового бюро, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому органу, членами якого вони є.

До застосування дисциплінарного стягнення директор коледжу повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

36. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

37. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі директора і повідомляється працівникові під розписку.

38. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Адміністрація коледжу має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу коледжу.

 

 

VIII. Права та обов’язки осіб, які навчаються в коледжі

 

39. Особи, які навчаються в коледжі, мають право на:

  • - вибір форми навчання;
  • - участь у студентському самоврядуванні;
  • - безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
  • - трудову діяльність у позанавчальний час;
  • - користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
  • - участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах;
  • - захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
  • - безкоштовне користування бібліотекою, мережею Internet, інформаційними фондами коледжу;
  • - на забезпечення гуртожитком у порядку, визначеному наказами та положенням коледжу;
  • - отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

40. Особи, які навчаються в коледжі, зобов’язані:

  • - дотримуватись Правилах внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку, коледжі;
  • - систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня;
  • - виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального процесу;
  • - обов’язково відвідувати усі види навчальних занять; студенти, що пропустили через поважні причини навчальні заняття, та потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи і т. ін.), повинні їх виконати у спеціально встановлений для цього час у визначеному порядку;
  • - своєчасно інформувати завідувача відділенням, куратора навчальної групи про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;
  • - брати участь у роботах з обслуговування житлових кімнат в гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на території коледжу;
  • - дбайливо та охайно ставитись до майна коледжу (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін.);
  • - забороняється без дозволу керівництва коледжу виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;
  • - виконувати розпорядження керівника коледжу або його структурного підрозділу, старости навчальної групи, кімнати в гуртожитку в межах їх повноважень;
  • - дбати про честь і авторитет коледжу, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим, охайним як в коледжі, так і на вулиці та в інших громадських місцях.

 

 

IX. Організація навчальних занять

 

41. Час навчальних занять визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або кваліфікаційному рівні.

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.

Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить 45 хвилин.

Дві академічні години утворюють пару академічних годин( надалі “ пару”), що становить 1 год. 30 хвилин.

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин (1 кредит).

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.

Навчальний курс – завершальний період навчання студента протягом навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі оформлюється відповідними (перевідними) наказами.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.

Навчальні дні та їх тривалість визначається річним графіком навчального процесу. Вказаний графік складається за навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені вищим навчальним закладом.

Навчальні заняття в коледжі тривають дві академічні години, загальною тривалістю 90 хвилин і проводяться за графіком:

1 пара 8.00 – 9.35
2 пара 9.45 – 10.30
3 пара 11.20 – 13.35
4 пара 13.45 – 15.20
5 пара 15.30 – 17.05

Розклад має забезпечити виконання навчального плану в певному обсязі щодо навчальних занять.

Відвідування навчальних занять (крім консультацій) є обов’язковим для студентів.

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 

 

X. Дисциплінарні правила, які діють в коледжі для студентів

 

42. Категорично забороняється:

  • - вживати спиртні напої, наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги;
  • - курити тютюнові вироби;
  • - перебувати у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;
  • - порушувати тишу під час проведення занять;
  • - грати в азартні ігри;
  • - вчиняти аморальні дії.

43. Під час навчальних занять особи, які навчаються в коледжі повинні дотримуватись певних дисциплінарних правил:

  • - забороняється запізнюватись на заняття;
  • - при вході викладача, на знак привітання, особи, які навчаються в коледжі повинні встати;
  • - не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять;
  • - виходити з аудиторії під час заняття допускається лише з дозволу викладача;
  • - не допускаються сторонні особи в аудиторії коледжу під час занять.

44. Проведення культурно-масових виховних заходів у студентському клубі, гуртожитку дозволяється у вільний від навчальних занять час. Закінчуються ці заходи о 22.00.

 

 

XI. Заохочення за успіхи в навчанні та активну участь у громадському житті коледжу

 

45. За досягнення високих результатів у навчанні, активну участь в громадському житті коледжу до осіб, які навчаються в коледжі, можуть застосовуватись такі засоби заохочення:

  • - подяка наказом по коледжу;
  • - премія;
  • - нагородження грамотою;
  • - нагородження цінним подарунком;
  • - присудження іменної стипендії.

 

 

XII. Заходи дисциплінарного та громадського впливу за порушення цих Правил

 

За порушення цих Правил до осіб, які навчаються в коледжі, може бути застосовано заходи громадського впливу - зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку або один із заходів дисциплінарного стягнення:

  • - догана;
  • - відрахування.

46. Студент, який навчається в коледжі, може бути відрахованим за наказом директора коледжу в таких випадках:

1) за власним бажанням;

2) якщо студент не з’явився на заняття протягом 10 днів після початку занять на першому курсі і не сповістив навчальну частину про наявність поважних причин для цього;

3) за невиконання навчального плану;

4) за академічну неуспішність:

  • - підробка або інша фальсифікація студентської документації та результатів звітності;

5) за грубе порушення встановлених цими Правилами норм поведінки (за згодою первинної профспілкової організації студентів):

  • - появу на заняттях в навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку, студентському клубі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • - вчинення злочину, встановленого обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;
  • - вчинення адміністративного проступку, встановленого постановою органу, до компетенції якого входить накладання адміністративних стягнень, що набрали законної сили;
  • - вчинення іншого правопорушення або аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
  • - повторне протягом року порушення цих Правил після накладання дисциплінарного стягнення у вигляді догани;

47. Зауваження про недопустимість порушення Правил внутрішнього розпорядку може бути застосовано до студента, який навчається в коледжі завідувачем відділення. Винесення догани, відрахування студента, який навчається в коледжі здійснюються директором.

48. До застосування дисциплінарного стягнення директор коледжу повинен зажадати від порушника дисципліни письмового пояснення. У випадку відмови порушника дисципліни дати письмові пояснення складається відповідний акт.

49. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором коледжу безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби порушника або перебування його у відпустці чи на канікулах.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

50. За кожне порушення дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

51.Дисциплінарне стягнення оголошується наказом директора (розпорядженням) і повідомляється.

52. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника або студента, який навчається в коледжі, не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він (вона) вважається таким (ою), що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо студент, який навчається в коледжі, не допустив(ла) нового порушення дисципліни і до того ж проявив(ла) себе з позитивної сторони, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника чи студента, який навчається в коледжі не застосовуються.

Директор коледжу В.М. Федина

Голова первинної профспілкової організації працівників коледжу О.П. Бадьорний

Голова первинної профспілкової організації студентів коледжу М.О. Магаляс

 
Відеодайджест
Офіційні представництва
Банер
Банер
Наші партнери