Програма фахового випробування з технології тваринництва

 

підписи

Програма фахового випробування з технології тваринництва для абітурієнтів Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського НАУ у 2016 році

підписи

 

 

 

Мета і завдання курсу

 

Курс «Технологія тваринництва» включає в себе наступні дисципліни:

 • Технологія виробництва молока і яловичини;
 • Годівля сільськогосподарських тварин;
 • Технологія виробництва продукції птахівництва;
 • Технологія виробництва продукції кролівництва;
 • Технологія виробництва продукції бджільництва;
 • Технологія виробництва продукції вівчарства;
 • Технологія вирощування риби;
 • Конярство;
 • Технологія виробництва продукції свинарства.

При вивченні курсу технологія тваринництва повинно бути досягнуто комплексне засвоєння студентами всіх технологічних процесів, які пов’язані з виробництвом продукції тваринництва в спеціалізованих і неспеціалізованих господарствах різних форм власності в умовах ринкової економіки.

Мета курсу – дати студентам теоретичні знання та практичні навички з годівлі, утримання, розведення і використання сільськогосподарських тварин, закласти наукові основи одержання від них максимальної кількості високоякісної продукції та удосконалення племінних якостей тварин для повної реалізації їх генетичного потенціалу.

Під час вивчення необхідно

знати:

 • сучасний стан, перспективи розвитку, народногосподарське значення тваринництва у забезпеченні населення продуктами харчування;
 • основні прийоми і методи інтенсивного ведення галузі в умовах невеликих ферм та промислових комплексів;
 • прийоми і методи селекційної роботи з вирощування високопродуктивних племінних тварин, технологію сучасних систем утримання, догляду, годівлі;
 • основні породи сільськогосподарських тварин та птиці різного напряму продуктивності, їх біологічно - господарські особливості;
 • ресурсо та енергозберігаючі технології у тваринництві.

уміти:

 • організовувати високопродуктивну працю, впроваджувати на фермах прогресивні технології та досвід кращих підприємств з виробництва продукції тваринництва, виробляти високоякісну продукцію відповідно до вимого державних стандартів, розробляти планові завдання щодо надою молока, одержання приростів, приплоду та доводити їх до виконавців;
 • розробляти заходи щодо подальшого розвитку і підвищення рентабельності роботи у тваринництві та птахівництві;
 • визначати потребу в кормах для різних видів сільськогосподарських тварин та птиці;
 • проводити оцінку племінних і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин і птиці;
 • проводити добір і підбір тварин, парувальну кампанію відповідно до плану племінної роботи.

Оцінюванню підлягає :

 1. Рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного, письмового опитування чи тестування.
 2. Рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв`язування різних типів вправ, розрахунків; виконання практичних завдань.
 3. Рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних, практичних робіт, різних видів практик (ознайомлюючої, технологічної, навчальної, переддипломної)

 

 

Критерії оцінок з курсу "Технологія тваринництва"

 

Оцінка «відмінно» - студент виявляє міцні і глибокі знання навчального теоретичного матеріалу: знає основні породи тварин та птиці різного напряму продуктивності, їх біологічні особливості та продуктивність; основні корми, норми годівлі різних статево – вікових груп сільськогосподарських тварин; добір і підбір тварин для відтворення; методи розведення тварин та птиці; логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал в межах програми; вміє якісно аналізувати; може вести дискусію з конкретного питання, самостійно оцінює, характеризує технологічні процеси виробництва продукції тваринництва, користується різними джерелами інформації, в тому числі комп`ютерно-інформаційними системами. Самостійно виконує завдання, тести, дотримується правил техніки безпеки.

 

Оцінка «добре» - студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, вміє добре застосовувати теоретичний і практичний матеріал, у відповідях допускає незначні помилки, вміє аналізувати, робити висновки. Відповідь його повна, обгрунтована, але з деякими неточностями, сам їх вміє виправляти. Правильно використовує наукову термінологію, виконує від 80 до 90% тестів. Завдання виконує в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності та правил техніки безпеки, описує спостереження. Правильно, акуратно виконує записи, з допомогою викладача робить висновки.

 

Оцінка «задовільно» - студент знає більш як половину навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал; на поставлені питання відповідає недостатньо глибоко, зі сторонньою допомогою виконує практичні завдання, відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. Завдання виконує з допомогою викладача, виконуючи роботу самостійно, допускає помилки, неточності.

 

Оцінка «незадовільно» - студент відтворює менш як половину вивченого матеріалу, не може виділити у вивченому матеріалі головного. Слабо орієнтується в поняттях, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання. При розв`язуванні індивідуальних вправ припускається суттєвих помилок, самостійно сформулювати висновки, застосувати вивчений матеріал практично не може.

 

 

 

Контрольні запитання

 

 

Розділ 1. Технологія виробництва молока і яловичини.

 

 1. Біологічні та господарські особливості великої рогатої худоби.
 2. Вплив лактаційного періоду на молочну продуктивність.
 3. Молозиво, його значення для новонародженого молодняку.
 4. Молочна залоза корів та особливості її анатомічної будови.
 5. Характеристика м’ясної продуктивності та її показники.
 6. Функціональні особливості молочної залози.
 7. Підготовка вим’я до доїння та її вплив на характер молоко виведення.
 8. 8. Вплив скороспілості на м’ясну продуктивність великої рогатої худоби.
 9. Зоотехнічна оцінка та відбір корів, придатних до машинного доїння і використання на високопродуктивних доїльних установках.
 10. 10. Неплідність і яловість великої рогатої худоби.

 

 

Розділ 2. Годівля сільськогосподарських тварин.

 

 1. Значення годівлі сільськогосподарських тварин в умовах реформування галузі.
 2. Годівля корів дійних і тільних.
 3. Особливості годівлі свиноматок.
 4. Годівля робочих коней.
 5. Годівля птиці.
 6. Корми для сільськогосподарських тварин.
 7. Оцінка якості кормів (сіно, силос).

 

 

Розділ 3. Технологія виробництва продукції птахівництва.

 

 1. 1.Вирощування молодняку птиці.
 2. 2.Вирощування курчат бройлерів.
 3. 3.Годівля курок несучок.

 

 

Розділ 4. Технологія виробництва продукції кролівництва.

 

 1. Правила годівлі кроликів.
 2. Значення кролівництва в народному господарстві.
 3. Продукція галузі кролівництва.
 4. Фізіологічні та господарські особливості кроликів.

 

 

Розділ 5. Технологія виробництва продукції бджільництва.

 

 1. Склад бджолиної сім’ї.
 2. Дайте повну характеристику зовнішньої будови та функцій матки. Скільки живе матка?
 3. Дайте повну характеристику зовнішньої будови та функції трутнів.
 4. Дайте повну характеристику зовнішньої будови та функції робочої бджоли.
 5. Опишіть індивідуальний розвиток робочих бджіл, маток та трутнів від яйця до дорослої особини.
 6. Опишіть основні вимоги до вуликів.
 7. Дайте класифікацію сучасних вуликів та їх коротку характеристику.
 8. Що таке контрольний вулик?
 9. Як проводять відкачку меду та його первинну обробку на пасіці?

 

 

Розділ 6. Технологія виробництва продукції вівчарства.

 

 1. Хвороби на які не боліють вівці.
 2. Біологічні особливості овець.
 3. Зоологічна і виробнича класифікація овець.
 4. Сучасний стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні і за кордоном.
 5. Строки проведення окотів овець, економічна ефективність окотоів різних строків.
 6. Біологія розмноження овець.
 7. Годівля і утримання баранів-плідників.
 8. Молочна продуктивність овець. Доїння овець.
 9. Строки проведення стриження овець.

 

 

Розділ 7. Технологія вирощування риби.

 

 1. Типи ставових господарств і системи ведення рибництва.
 2. Харчова цінність риб.
 3. Види риби, яких розводять у ставах.
 4. Вимоги до температури, вологи, світла, ґрунту льону-довгунця, конопель.
 5. Категорії ставів.
 6. Які види добрив застосовуються у рибництві?
 7. Дайте характеристику нагульних ставів.
 8. Транспортування живої риби.

 

 

Розділ 8. Конярство

 

 1. 1.Значення конярства в народному господарстві і спорті.
 2. 2.Типи конституції коней.
 3. 3.Утримання та годівля жереб них кобил та їх використання на роботах.
 4. 4.Охорона праці і техніка безпеки під час догляду за кіньми.
 5. Вирощування лошат – сисунів.
 6. Масті та відмітини коней.
 7. Визначення живої маси, віку коней.

 

 

Розділ 9. Технологія виробництва продукції свинарства.

 

 1. Біологічні особливості свиней.
 2. Мічення свиней.
 3. Типи продуктивності свиней.
 4. Кондиції свиней.
 5. Проведення опоросу та вирівнювання гнізд.
 6. Особливості вирощування поросят у перші дні життя.
 7. Підгодівля поросят - сисунів.
 8. Визначення живої маси свиней за промірами.
 9. М`ясна відгодівля свиней.
 10. Відгодівля свиней до жирних кондицій.