Програма фахового випробування з технології рослинництва у 2017 році

 

підписи

 

 

Мета і завдання курсу

 

Дисципліна «Технологія виробництва продукції рослинництва» є головним профілюючим навчальним предметом. Він відмічений, як логічно розвернута в часі так і підпорядкована засвоєнню студентами системи наукових понять, пояснень висновків, факторів та здатність діяльності в рослинництві як науці та виробництві.

Мета навчання повинна мати зміст, взаємозв`язок з другими дисциплінами.

«Технологія виробництва продукції рослинництва», як навчальна дисципліна передбачає вивчення конкретних об`єктів – польових культур, технології їх вирощування, первинної обробки та переробки, зберігання і стандартизації продукції рослинництва.

Основною метою вивчення дисципліни є одержання теоретичних знань та набуття практичних умінь і навиків та сучасних новітніх технологій вирощування високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур.

Під час засвоєння дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва» слід приділити увагу вивченню сільськогосподарських культур, які вирощуються в зоні розміщення навчального закладу з освоєння інтенсивних, ресурсозберігальних, екологічно чистих технологій для одержання стабільних високих урожаїв.

Вивчення дисципліни дає можливість набуванню професіональні знання, уміння та навички, необхідні для агронома, розширенню кругозору, пізнання других галузей виробництва.

 

Під час вивчення необхідно

знати:

 • загальна характеристика культур, біологічні її особливості;
 • морфологічні особливості;
 • інтенсивну технологію вирощування польових культур;
 • ресурсозберігаючі технології;
 • технології органічного с.-г. виробництва;
 • основи насінництва;
 • програмування врожаїв;
 • вимоги державного стандарту до якості сільськогосподарської продукції.

 

уміти:

 • розпізнавати польові культури за морфологічними ознаками;
 • складати агротехнічну частину технологічної карти по вирощуванню основних культур зони;
 • застосувати агротехнічні заходи по підвищенню якості продукції;
 • розрахувати норму висіву, густоту насадження, біологічну врожайність основних польових культур;
 • розрахувати програмованих врожаїв по ФАР, вологозабезпеченості, розрахувати дози на програмований врожай;
 • за даними про біологічні та екологічні особливості культур скласти загальну технологічну схему її вирощування, конкретизувати за сортовими особливостями;
 • розробити важливі варіанти технологічної схеми енергозберігальної технології вирощування основних сільськогосподарських культур.

 

 

Вивчаючи кожну культуру слід користуватись схемою

 1. Значення культури (продовольче, кормове, технічне, агротехнічне, економічне, організаційно-господарське).
 2. Поширення культури (походження, поширення на земній кулі, площа посіву світова, країні, райони поширення в області, районі, врожайність).
 3. Ботанічна характеристика (родина, коренева система, стебло, листок, квіти, суцвіття, плоди насіння).
 4. Біологічні особливості. Районовані сорти (вимоги до тепла, вологи, світла, повітря, поживних речовин, грунтів).
 5. Технологія вирощування (місце в сівозміні, обробіток грунту, удобрення, підготовка насіння до сівби, сівба, догляд за посівами, збирання, зберігання, новітні технології вирощування культури).

 

Крім теоретичного курсу, проводяться лабораторні, практичні роботи, а також частина матеріалу вивчається самостійно.

Розробка програми вважається раціональною якщо навчальний час, що відводиться на дисципліну розділяється в таких пропорціях:

 • аудиторне навчання предмету 65 %;
 • в т.ч. лекційні заняття 45 %;
 • комбіновані заняття 8 %;
 • семінарські заняття 6 %.

 

 

Оцінюванню підлягає:

 1. Рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного, письмового опитування чи тестування.
 2. Рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв`язування різних типів вправ, розрахунків; виконання практичних завдань.
 3. Рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних, практичних робіт, різних видів практик (ознайомлюючої, технологічної, навчальної, переддипломної)

 

 

Критерії оцінок з дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва»

 

Оцінка «5» Студент повинен твердо знати загальну характеристику культур, інтенсивну технологію вирощування польових культур, основи зберігання, основи програмування врожаїв, вимоги державного стандарту до якості рослинної продукції, в ньому орієнтується. Легко виділяє головне від самостійно робить необхідні висновки і узагальнення, дає точні і ясні формулювання, вміє вірно розраховувати норми висіву, густоту насадження, біологічну врожайність культур, вміє розпізнавати польові і кормові культури за морфологічними ознаками на різних фазах їх вегетації, складати агротехнічну технологічної карти по основних культурах зони та науковій основі агротехнічні заходи по підвищенню врожайності, поліпшенню якості продукції. Вільно застосовує одержані знання на практиці.

 

Оцінка «4» Студент засвоїв програмований матеріал, вміє виділити головне, відповідає послідовно і без навідних питань. Допускає одну - дві неточності у викладі чи в тлумаченні факторів. Відповідаючи не відступає від тексту підручника, але з відповідей на конкретні запитання викладача видно, що розуміє матеріал по загальній характеристиці культур, інтенсивній технології вирощування польових культур, основах зберігання, основах програмування врожаїв, вимогах державного стандарту до якості рослинної продукції. Вміє розраховувати норму висіву, густоту насадження, біологічну врожайність культур, вміє розпізнавати польові і кормові культури за морфологічними ознаками, складати агротехнічну частину агротехнічної карти по основних культурах, але відповідь не достатньо переконлива і виразна. Вміє застосовувати одержані знання на практиці.

 

Оцінка «З» Студент засвоїв програмовий мінімум. Відповідь з незначними помилками, які студент виправляє за допомогою викладача. Затрудняється давати відповіді на видозмінені та ускладнені запитання. На поставлені питання від¬повідає не достатньо глибоко. Іноді потребує навідних питань при усних відповідях по загальній характеристиці культур. Інтенсивній технології вирощування польових культур, основах зберігання, основах програмування врожаїв, вимогам державного стандарту до якості рослинницької продукції. При розрахунках норм висіву, густоти насадження біологічної врожайності культур допускає незначні помилки, неточності, але достатньо розбирається в матеріалі підручники. З деякими труднощами розпізнає польові і кормові культури за морфологічними ознаками, складає агротехнічну частину технологічної карти по основних культурах зони. При виконанні практичних робіт проявляє середню старанність.

 

Оцінка «2» Студент не засвоїв основного учбового матеріалу, лише фрагменти. Відповідь, як правило, дає при допомозі навідним запитань з великими помилками. Не вміє розрахувати норми висіву, густоти насаджень, біологічну врожайність культур самостійно. Не може самостійно розпізнати основні польові і кормові культури за морфологічними ознаками, складати агротехнічну технологічної карти по основних культурах зони. При виконанні практичних робіт відсутня старанність.

 

 

Контрольні запитання

 

Модуль 1. Вступ. Теоретичні та еколого-біологічні основи рослинництва

 

 1. Рослинництво – провідна галузь сільського господарства.
 2. Рослинництво, як наука, зв`язок її з іншими науками.
 3. Поняття про посівні і сортові якості насіння.
 4. Прийоми підготовки насіння до посіву, вимоги державного стандарту України що до якості насіння.
 5. Енерго- та ресурсозберігаючі технології.
 6. Принципи ведення органічного рослинництва.
 7. Поняття про вермикультуру.
 8. Прийоми захисту грунтів від ерозії.
 9. Використання соломи на добриво.
 10. Бобові культури як фактор підвищення родючості грунтів.
 11. Використання сидератів.
 12. Імунологічний метод захисту рослин.
 13. Шляхи створення і відновлення родючості грунту.
 14. Поняття про No-till технології вирощування сільськогосподарських культур.
 15. Mini-till та мульчуючи технологія посівів.

 

 

Модуль 2. Зернові культури

 

 1. Загальна характеристика зернових культур, їх значення, використання.
 2. Фази росту і розвитку зернових культур.
 3. Значення, поширення, врожайність озимої пшениці.
 4. Ботанічна характеристика, біологічні особливості озимої пшениці, районовані сорти на Сумщині.
 5. Основні види та різновидності пшениці.
 6. Причини загибелі озимих культур в зимово-весняний період та заходи боротьби з ними .
 7. Методи перевірки стану перезимівлі озимих культур в зимово-весняний період.
 8. Місце в сівозміні, обробіток грунту під озиму пшеницю.
 9. Особливості удобрення озимої пшениці при інтенсивній технології.
 10. Комплексна система захисту рослин озимої пшениці від шкідників, хвороб та бур'янів при інтенсивній технології.
 11. Розрахувати кількісну норму висіву на 1 га і на 1 м погонний озимої пшениці, якщо вагова норма висіву 240 кг/га, посівна придатність 96 %, маса 1000 насінин 42 г, спосіб посіву звичайний рядковий.
 12. Методика визначення густоти стояння зернових культур в польових умовах.
 13. Методика визначення біологічної врожайності зернових культур.
 14. Інтенсивна технологія вирощування озимого жита.
 15. Спосіб посіву жита вузькорядний з міжряддями 7,5 см. На якій відстані слід висівати насіння одне від одного, якщо на один га 5 млн. схожих насінин?
 16. Значення, райони вирощування, врожайність, районовані сорти ярого ячменю на Сумщині.
 17. Ботанічна характеристика, біологічні особливості ячменю.
 18. Інтенсивна технологія вирощування ярого ячменю.
 19. Інтенсивна технологія вирощування вівса.
 20. Інтенсивна технологія ярої пшениці.
 21. Особливості енергоресурсозберігаючої технології вирощування зернових культур І групи.
 22. No-till технологія вирощування озимої пшениці.
 23. На один метр погонний висівається 70 шт. насінин ячменю. Господарська придатність 95%, маса 1000 насінин 45 г. Обчислити вагову норму висіву ячменю на один га.
 24. Визначити біологічну врожайність ярої пшениці з 1 га, якщо на 1 м2 знаходиться 300 рослин, продуктивна кущистість 1,3 середнє число зерен в колоску 30 маса 1000 насінин 45 г. Обчислити вагову норму висіву ячменю.
 25. Значення гречки, як основної круп`яної культури, районовані сорти, врожайність.
 26. Ботанічна характеристика, біологічні особливості, поширення, врожайність гречки.
 27. Значення, поширення, врожайність, районовані гібриди кукурудзи в Сумській області.
 28. Ботанічна характеристика, біологічні особливості кукурудзи.
 29. Інтенсивна технологія вирощування кукурудзи на зерно.
 30. Екологічно чиста технологія одержання стабільних урожаїв гречки.
 31. Сучасна технологія вирощування кукурудзи на зерно.
 32. Значення проса, районовані сорти, врожайність.
 33. Інтенсивна технологія вирощування проса.
 34. Методика визначення густоти стояння кукурудзи в польових умовах.

 

 

Модуль 3. Зернобобові культури

 

 1. Загальна характеристика зернових бобових культур, їх значення та використання.
 2. Ботанічна характеристика, біологічні особливості гороху, районовані сорти.
 3. Значення, поширення, врожайність гороху.
 4. Інтенсивна технологія вирощування гороху.
 5. Значення, поширення, врожайність сої.
 6. Особливості застосування ресурсо- та енергозберігальних технологій вирощування сої і гороху.
 7. Обчислити посівну придатність, вагову норму висіву сої, якщо посів широкорядний (60 см), маса 1000 насінин 150 г, чистота 99 %, схожість 97 % на один метр погонний висіваються 15 насінин.
 8. На 1 га висіяно 1,6 млн. шт. насінин гороху, яка кількість рослин на одному погонному і квадратному метрі?
 9. Значення та використання люпину та кормових бобів.
 10. Поширення і урожайність.
 11. Особливості морфологічної будови рослин кормових бобів та люпину.
 12. Вимоги до температури, вологи, світла, грунту кормових бобів та люпину.
 13. Основні технологічні прийоми вирощування кормових бобів та люпину.

 

 

Модуль 4. Коренеплоди

 

 1. Загальна характеристика рослин з групи коренеплодів, їх значення та використання.
 2. Значення цукрових буряків, поширення, врожайність.
 3. Ботанічна характеристика, біологічні особливості цукрових буряків.
 4. Місце в сівозміні та основний обробіток грунту під цукрові буряки.
 5. Весняний обробіток грунту та посів цукрових буряків.
 6. Прийоми підготовки насіння до посіву цукрового буряка, вимоги державного стандарту України до якості насіння.
 7. Науково-обгрунтована система удобрення цукрових буряків.
 8. Догляд за посівами цукрових буряків при інтенсивній технології. Закон України "Про пестициди і агрохімікати”.
 9. Особливості ресурсоощадної технології вирощування високих врожаїв цукрових буряків у зоні Лісостепу
 10. Вирощування маточних цукрових буряків.
 11. Сучасна технологія вирощування висадок цукрових буряків. Зберігання маточних коренеплодів.
 12. Безвисадочний спосіб вирощування цукрових буряків.
 13. Методика визначення густоти насадження цукрових буряків в польових умовах.
 14. Методика визначення біологічної врожайності цукрових буряків.
 15. Способи збирання цукрових буряків.
 16. Господарство здало на цукровий завод 360 т коренів цукрових буряків забрудненістю 16%. Яка залікова вага цукрових буряків? Скільки цукру можна отримати від реалізованої продукції?

 

 

Модуль 5. Бульбоплоди й баштанні культури

 

 1. Значення використання та райони вирощування картоплі.
 2. Ботанічна характеристика, біологічні особливості картоплі, районовані сорти.
 3. Причини виродження бульб картоплі та заходи боротьби з ними.
 4. Місце в сівозміні та обробіток грунту під картоплю.
 5. Підготовка бульб картоплі до посадки, посадка картоплі.
 6. Система удобрення картоплі.
 7. Догляд за посівами картоплі.
 8. Збирання та зберігання картоплі.
 9. Особливості вирощування продукції екологічно чистої картоплі.
 10. Вирощування ранньої картоплі.
 11. Галандська технологія вирощування картоплі
 12. Методика визначення густоти насадження картоплі.
 13. Методика визначення біологічної врожайності картоплі.
 14. Обчислити норму посадки картоплі на один га коли відомо: спосіб посадки напівгребеневий (70см) середня вага бульб 60 г на один метр погонний висаджується 5 шт. бульб.
 15. Урожайність картоплі в місцевому господарстві 260 ц/га. Густота насадження оптимальна для нашої зони. Яка середня вага бульб одного куща?
 16. Значення, використання, врожайність баштанних культур.
 17. Види, сорти баштанних культур.
 18. Особливості морфологічної будови баштанних культур.
 19. Вимоги до умов вирощування.
 20. Технологія вирощування баштанних культур.

 

 

Модуль 6. Олійні та ефіроолійні культури

 

 1. Загальна характеристика олійних культур, їх значення, використання.
 2. Значення соняшника, райони вирощування, врожайність.
 3. Ботанічна характеристика, біологічні особливості, районовані сорти та гібриди соняшника.
 4. Групи та сорти соняшнику.
 5. Сучасна енергоощадна технологія вирощування соняшнику.
 6. Методика визначення густоти стояння соняшнику в польових умовах.
 7. Ресурсозберігаюча технологія вирощування озимого ріпаку.
 8. Технеологія вирощування ярого ріпаку.
 9. Загальна характеристика ефіроолійних культур, їх значення та використання.
 10. Обчислити вагову норму висіву соняшника при широкорядному способі посіву (70см), якщо на один метр погонний висівається 5 насінин, маса 1000 насінин 70 г, посівна придатність 94%.
 11. Значення та використання ефіроолійних культур.
 12. Поширення і урожайність м`яти перцевої.
 13. Особливості морфологічної будови рослин м`яти перцевої .
 14. Вимоги до температури, вологи, світла, грунту.
 15. Способи посадки, строки та глибина заробки кореневищ.
 16. Догляд за посівами.
 17. Особливості збирання врожаю.

 

 

Модуль 7. Прядивні та наркотичні культури

 

 1. Значення та використання льону-довгунця, конопель.
 2. Поширення і урожайність.
 3. Особливості морфологічної будови рослин льону-довгунця, конопель .
 4. Вимоги до температури, вологи, світла, грунту льону-довгунця, конопель.
 5. Система удобрення льону-довгунця, конопель.
 6. Підготовка насіння. Сорти.
 7. Способи сівби, строки та глибина заробки льону-довгунця, конопель
 8. Догляд за посівами прядивних культур.
 9. Особливості збирання та первинної переробки льону-довгунця, конопель.
 10. Особливості ресурсо та енергозберігаюча технологія прядивних культур
 11. Значення та використання тютюну, махорки.
 12. Особливості морфологічної будови рослин тютюну, махорки.
 13. Вимоги до умов вирощування.
 14. Попередник, система удобрення.
 15. Способи сівби, строки та глибина заробки.
 16. Догляд за посівами.
 17. Особливості збирання врожаю та первинної переробки тютюну і махорки.
 18. Значення, використання, райони вирощування хмелю.
 19. Особливості закладання хмільників. Вирощування високих врожаїв хмелю.

 

 

Модуль 8. Основи стандартизації в рослинництві

 

 1. В чому суть стандартизації і які її завдання в галузі сільського господарства?
 2. Що таке стандарт?
 3. Підвищення якості продукції сільськогосподарського виробництва є головною проблемою сучасного товаровиробництва.
 4. Нормативні показники якості зерна основних культур України.
 5. Вимоги до посівних якостей насіння окремих культур.
 6. Базисні норми для насіння олійних культур.
 7. Вимоги гостів до якості коренеплодів цукрових буряків для промислової переробки.
 8. Вимоги гостів до якості продукції прядивних культур.

 

 

Модуль 9. Основи програмування врожаю сільськогосподарських культур

 

 1. Що слід розуміти під програмуванням врожаїв?
 2. Хто перший в нашій країні проводив досліди з одержання програмованих врожаїв?
 3. Які основні закони землеробства треба враховувати при програмуванні врожаїв?
 4. Які є методи програмування врожаїв?
 5. Що слід розуміти під комплексом метеорологічних факторів, які визначають врожайність?
 6. Що таке ФАР? Її роль у формуванні врожаю.
 7. Які агротехнічні прийоми підвищують ефективність фотосинтезу?
 8. Чому добрива є одним із основних факторів програмування врожаїв?