Положення про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету

 

положення про коледж

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка

Сумського національного аграрного університету

 

положення про коледж

 

 

ВИТЯГ ІЗ ІСТОРИЧНОЇ ДОВІДКИ ПРО МАЛОВИСТОРОПСЬКИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ П.С. РИБАЛКА СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Навчальний заклад заснований Міністерством сільського господарства УРСР у 1929 році і мав власну назву Мало-Історопський сільськогосподарський технікум. (Довідка Сумського обласного архіву від 01.03.1979 р.).

На підставі наказу Міністерства сільського господарства УРСР № 529 від 30.07.1968 року Мало-Історопський сільськогосподарський технікум перейменовано в Маловисторопський радгосп-технікум, а у червні 1970 року йому присвоєно ім’я П.С. Рибалка (Постанова Ради Міністрів УРСР № 325 від 23.06.1970р.)

У 1998 році Маловисторопський радгосп-технікум ім. П.С. Рибалка перейменовано в Маловисторопський державний аграрний технікум ім. П.С. Рибалка (наказ Міністерства агропромислового комплексу України № 32 від 02.02.1998 р.)

Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.06.2003 №180(п.1.3) Маловисторопський державний аграрний технікум ім. П.С. Рибалка ліквідовується, правонаступником його стає Сумський національний аграрний університет.

Навчальний заклад втрачає ознаки юридичної особи і отримав власну назву, як Маловисторопський технікум Сумського національного аграрного університету.

На підставі наказу Міністерства аграрної політики України № 367 від 18.10.2004 року Маловисторопський технікум Сумського національного аграрного університету перейменовано у Маловисторопський коледж Сумського національного аграрного університету.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.08.2011 р. № 423 Маловисторопському коледжу Сумського національного університету повернуто почесне ім`я двічі Героя Радянського Союзу П.С. Рибалка.

Дане Положення розроблено на підставі статуту Сумського національного аграрного університету, затвердженого в Міністерстві аграрного політики та продовольства України 27.10.2011 року за № 572.

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Це Положення вищого навчального закладу розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів, Положення про державний вищий навчальний заклад, Статуту Сумського національного аграрного університету та прав, наданих йому за результатами акредитації і є документом, котрий регламентує діяльність Маловисторопського коледжу ім. П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету (далі коледж).

1.2. Повне офіційне найменування коледжу:

Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету.

Скорочене найменування коледжу, що може застосовуватися в текстах документів: Маловисторопський коледж ім. П.С. Рибалка СНАУ.

Місце знаходження Маловисторопського коледжу імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету:

Україна, 42243, Сумська область, Лебединський район, с. Малий Вистороп, вул. Рибалка, 1.

Тел./факс (05445) 36-2-43, 36-2-24, 36-2-14

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1.3. Основними напрямками діяльності коледжу є:

 • підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівня «молодший спеціаліст» для задоволення потреб аграрного сектору економіки України;
 • надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників;
 • провадження загальноосвітньої підготовки;
 • перепідготовка кадрів;
 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
 • організація і проведення раціоналізаторської та дослідницької роботи;
 • надання освітніх платних послуг, не заборонених законодавством;
 • здійснення зовнішніх зв’язків.

Відповідно рішення Державної акредитаційної комісії Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації і має право готувати фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник».

1.4. Коледж є структурним підрозділом Сумського національного аграрного університету з окремими правами юридичної особи, з постійною ознакою неприбутковості 0002/403.

1.5. Коледж має власні:

  • баланс;
  • майно, яке належить йому на правах оперативного управління;
  • кошторис доходів та видатків;
  • реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби за місцем розташування коледжу – Лебединському ГУДКСУ у Сумській області;
  • наявність круглої печатки з назвою міністерства, університету, власної назви коледжу та ідентифікаційного коду коледжу;
  • структурні підрозділи (навчальні відділення, їдальня, бухгалтерія, гуртожитки, виробництво, господарська частина та інше).

На підставі довіреності ректора університету коледж має право самостійно:

  • користуватись та розпоряджатись зазначеним майном;
  • отримувати кошти та інші матеріальні цінності;
  • здійснювати фінансову діяльність в межах затвердженого кошторису доходів та видатків;
  • вести господарську та фінансову діяльність в межах повноважень, визначених у положенні коледжу;
  • проводити тендерні процедури у відповідності до законодавства;
  • укладати господарські та інші угоди.

Директор коледжу та головний бухгалтер призначаються наказом ректора університету.

Працівники на посади заступників директора призначаються наказом ректора університету за поданням директора коледжу.

Працівники на інші штатні посади призначаються наказом директора коледжу. Діяльність працівників коледжу регламентується посадовими інструкціями, які затверджуються директором коледжу.

Прийом студентів та відрахування з числа студентів здійснює директор коледжу. Правила прийому студентів до коледжу розробляються коледжем та затверджуються ректором університету. Приймальна комісія коледжу діє відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.6. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до Законодавства України та цього Положення.

Майно, закріплене за коледжем, є державною власністю, належить йому на правах оперативного управління. Коледж володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, яке є державною власністю, відповідно до законодавства і даного Положення.

1.7. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Статутом Сумського національного аграрного університету і цим Положенням.

1.8. Акредитований з певних напрямків підготовки фахівців, коледж має право видавати диплом про неповну вищу освіту з цих напрямків та зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, а також надавати, в установленому порядку, студентам, які прийняті на навчання до коледжу на базі базової загальної середньої освіти (9 класів), повну загальну середню освіту з видачею атестатів про освіту.

1.9. Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями:

  • 5.11010101 «Ветеринарна медицина»;
  • 5.09010201 «Виробництво та переробка продукції тваринництва»;
  • 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

Коледж здійснює освітню підготовку у сфері професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за професіями, визначеними державним класифікатором згідно наявних ліцензій.

Спеціальності та професії відкриваються згідно встановленого законодавством порядку відкриття та дозволу підготовки.

Коледж може здійснювати перепідготовку кадрів у відповідності з чинним законодавством.

 

 

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

 

2.1. Головними завданнями коледжу є:

  • проведення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;
  • виховання морального, психічно і фізично здорового покоління громадян;
  • формування громадської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності;
  • почуття відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
  • забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
  • підвищення якості ступеневої підготовки фахівців у складі Сумського національного аграрного університету;
  • забезпечення надання студентам знань у певній галузі, підготовки їх до професійної діяльності;
  • забезпечення умов виконання державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
  • проведення наукових досліджень, творчої, мистецької діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного розвитку держави;
  • підготовка молоді до самостійної наукової, викладацької діяльності;
  • просвітницька діяльність;
  • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості.

2.2. Коледж для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

  • визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених відповідно визначеного рівня акредитації;
  • визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
  • готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;
  • представляти свої інтереси на вченій, методичній радах університету;
  • одержувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, техніку, обладнання, транспортні засоби, літературу, в т.ч. наукову, тощо) від виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів, у тому числі іноземних;
  • укладати за дорученням ректора університету угоди про спільну діяльність з навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями в Україні за її межами для впровадження навчально - освітницьких завдань;
  • здійснювати за рахунок позабюджетних коштів коледжу інвестування у житлове будівництво та брати дольову участь у такому будівництві;
  • розвивати власну мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних закладів;
  • за погодженням з університетом вступати до асоціацій, спілок та інших об’єднань (у тому числі міжнародних) з метою забезпечення підвищення якості підготовки фахівців, зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури;
  • створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури коледжу;
  • приймати необхідні рішення і вчиняти дії, що віднесені до компетенції коледжу і не суперечать законодавству;
  • визначати у встановленому порядку структуру спеціальностей та план прийому студентів із урахуванням державного замовлення і угод з юридичними і фізичними особами;
  • запрошувати у встановленому порядку для роботи в коледжі (в тому числі за контрактом) викладачів, спеціалістів і вчених з різних регіонів України, а також із зарубіжних країн із оплатою їх праці за рахунок державного та спеціального фондів;
  • розробляти власну організаційну структуру, яку затверджує ректор університету, визначати форми організації і стимулювання праці для забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу педагогічних та всіх інших категорій працівників, студентів;
  • спрямовувати кошти загального та спеціального фонду на виплату премій і надбавок до посадових окладів (ставок) працівникам коледжу, за погодженням з університетом. Порядок, розміри та умови виплати зазначених премій і надбавок визначаються Колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом коледжу;
  • вирішувати інші питання відповідно до законодавства.

2.3. Коледж несе відповідальність за:

  • дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Закону України «Про мови» та інших законодавчих актів;
  • дотримання державних стандартів освіти;
  • забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
  • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами, втому числі за міжнародними угодами;
  • дотримання фінансової дисципліни та збереження державного майна;
  • капітальний ремонт основних фондів та своєчасне введення в дію придбаного обладнання;
  • дотримання екологічних вимог відповідно законодавства;
  • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

 

 

3. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

 

3.1. Структура коледжу та штатний розпис затверджується ректором університету відповідно до Положення про державний вищий заклад освіти, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 05.09.96 р. та головних завдань діяльності структурного підрозділу.

Основними структурними підрозділами коледжу є:

  • денне відділення та заочне відділення з ліцензованих спеціальностей;
  • відділення з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти з підготовки кваліфікованих робітників;
  • бухгалтерія;
  • клініка ветеринарної медицини;
  • навчально-виробничий госпрозрахунковий підрозділ;
  • господарська частина;
  • навчальна частина;
  • кабінети та лабораторії;
  • бібліотека.

3.2. Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до окремих Положень, які розробляються згідно з чинним законодавством, затверджуються директором коледжу, підпорядковані директору та функціонально керівникам відповідних структур університету.

3.3. Відповідно до законодавства України в коледжі можуть створюватися нові структурні підрозділи.

 

 

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

 

4.1. Керівництво діяльністю коледжем здійснює директор на засадах єдиноначальності. Директор призначається на посаду шляхом укладання з ним контракту і звільняється з посади ректором університету відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Оперативне керівництво діяльністю коледжу здійснюють:

  • заступники директора: з навчальної роботи, з виховної роботи, з навчально- виробничої роботи, які підпорядковані директору коледжу та функціонально-відповідним проректорам університету;
  • керівник фізичного виховання;
  • завідувачі відділеннями.

Завідувачі відділеннями забезпечують організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснюють контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною роботою викладачів.

Завідувачі відділень підпорядковані заступнику директора з навчальної роботи, функціонально іншим заступникам та деканам відповідних факультетів.

4.2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в навчальному закладі.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування коледжу представленні всі категорії представників навчального закладу та представники з числа осіб, які навчаються в коледжі. При цьому не менш як 75 % загальної чисельності делегатів виборного органу становлять педагогічні представники коледжу, які працюють у цьому навчальному закладі на постійній основі, і не менш як 10 % виборні представники з числа осіб, які навчаються у коледжі.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж один раз на рік.

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:

  • приймає положення про коледж, вносить зміни до нього;
  • обирає претендентів на посаду директора коледжу;
  • вносить подання ректору університету про дострокове звільнення директора коледжу;
  • щорічно заслуховує звіт директора коледжу та оцінює його діяльність;
  • виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання директора коледжу;
  • затверджують колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом коледжу та звіт про його виконання;
  • обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
  • затверджує Положення про органи студентського самоврядування;
  • розглядає інші питання діяльності коледжу.

4.3. Для вирішення основних питань діяльності коледжу створюється робочий орган – Адміністративна рада та дорадчий орган – Педагогічна рада.

Функції Адміністративної ради:

  • оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, прийняття рішень з питань фінансово-господарської діяльності коледжу;
  • розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, інших матеріалів та коштів;
  • розгляд виконання Правил внутрішнього розпорядку у гуртожитках та структурних підрозділах коледжу;
  • вживання заходів для поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та відпочинку студентів та працівників коледжу.

Педагогічна рада створюється з метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів і об’єднує педагогічних та інших працівників коледжу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі.

Склад, функції та порядок роботи Педагогічної ради визначається Положенням про неї, яке затверджує директор коледжу.

Головою педагогічної ради є директор коледжу, а у разі його відсутності – заступник з навчальної роботи.

Педагогічна рада збирається в термін, установлений але не рідше одного разу в два місяці.

Для вирішення навчально-методичних та виховних питань діяльності коледжу створюються циклові комісії, що проводять навчальну та методичну діяльність з однією або кількома спорідненими дисциплінами.

Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати викладацький склад у кількості не менше 3 осіб.

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються директором терміном на один навчальний рік.

 

 

5. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

 

5.1. З метою гармонійного розвитку особистості, підвищення культурного рівня студентів, задоволення їх потреб в організації дозвілля, захисту прав та сприяння виконанню ними своїх обов’язків, в коледжі утворюються органи студентського самоврядування.

Органи студентського самоврядування діють відповідно до чинного законодавства України, Положення про студентське самоврядування коледжу та Положень про відповідні структурні підрозділи студентського самоврядування, прийнятих та затверджених в установленому законом порядку.

Студентське самоврядування, є невід`ємною частиною громадського самоврядування коледжу.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в коледжі. Усі особи, які навчаються в коледжі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у коледжі, та їхню участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у коледжі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад, Положенням про Маловисторопський коледж імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету.

5.2. Органи студентського самоврядування:

  • забезпечують захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • забезпечують виконання студентами своїх обов`язків;
  • приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
  • сприяють навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
  • створюють гуртки, товариства, об`єднання, клуби за інтересами;
  • сприяють створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
  • сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються у коледжі;
  • розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;
  • організовують співробітництво із студентами вищих навчальних закладів і молодіжних організацій;
  • сприяють проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
  • виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі приймають рішення про:

  • відрахування осіб, які навчаються у коледжі, та їх поновлення на навчання;
  • переведення осіб, які навчаються у навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
  • переведення осіб, які навчаються у коледжі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
  • призначення завідувачів відділень, заступника директора, які відповідають за роботу із студентами;
  • поселення осіб, які навчаються у коледжі, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;
  • затвердження рішень з питань студентського містечка та гуртожитку для проживання осіб, які навчаються у коледжі.

5.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчальної групи, факультету, гуртожитку, навчального закладу.

5.4. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у коледжі та які:

  • ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
  • обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
  • визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

5.5. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна частина, студентські ради тощо).

Форма органів студентського самоврядування визначається за ініціативою загальних зборів студентів коледжу.

5.6. Директор коледжу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені адміністративною радою в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду коледжу.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш ніж 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку навчально-виховної діяльності осіб, які навчаються у коледжі.

5.7. В коледжі створюються та діють органи студентського самоврядування:

  • студентська рада;
  • старостат;
  • рада гуртожитку.

Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада.

Студентська рада коледжу обирається на загальних зборах.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є студентська група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради студентського самоврядування відділення і на загальні збори студентів.

Рада студентського самоврядування відділення, формується з представників виконавчих органів навчальних груп та гуртожитку і обирає своїх представників до ради студентського самоврядування коледжу.

Із числа вибраних членів студентського самоврядування коледжу обирається голова, його заступник і секретар.

Голова ради організовує роботу органів самоврядування, на запрошення, бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органів самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

При раді створюються сектори за напрямами роботи: навчально-виховний, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, прес-центр, волонтерський загін, старостат.

У складі ради студентського самоврядування гуртожитку створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: навчально-виховна, культурно-масова, спортивно-оздоровча; прес-центр.

Засідання ради студентського самоврядування проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує також питання життєдіяльності студентів у робочому порядку.

На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

Ради студентського самоврядування відділень і гуртожитку в кінці навчального року, на загальних зборах, звітують про виконану роботу.

Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов'язковим для виконання.

Положенням про студентське самоврядування коледжу може бути передбачено укладання договору між керівництвом коледжу, профбюро студентів та органами студентського самоврядування.

У навчальних групах коледжу із числа студентів, за поданням кураторів груп, наказом директора призначаються старости.

Старости є представниками адміністрації в групах. На старост покладені обов'язки:

  • організація студентів груп до виконання навчально-виховних завдань;
  • контроль за відвідуванням занять;
  • забезпечення участі групи в громадському житті коледжу;
  • здійснення роботи та контролю за дотриманням навчальної дисципліни студентами;
  • проведення зборів у групі разом з куратором групи;
  • інформування студентів групи про накази та розпорядження адміністрації.

Рада гуртожитку обирається мешканцями студентського гуртожитку.

На раду гуртожитку покладені обов'язки згідно Положення про студентський гуртожиток.

 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

 

6.1. Директор коледжу в межах повноважень, делегованих ректором університету, та на підставі довіреності, виконує функції:

  • самостійно вирішує згідно із законодавством питання діяльності коледжу, представляє його в державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях;
  • є розпорядником майна і коштів навчального закладу за погодженням із ректором університету;
  • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
  • подає на затвердження ректору університету штатний розпис працівників коледжу;
  • подає на затвердження ректору кошторис доходів і видатків по утриманню навчального закладу;
  • укладає договори (угоди), дає доручення, відкриває згідно із законодавством рахунки в управліннях Державної казначейської служби України;
  • видає накази, розпорядження, які є обов'язковими для всіх студентів і працівників коледжу;
  • затверджує положення про підпорядковані підрозділи коледжу, забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в навчальному закладі;
  • для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Положення створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження;
  • формує контингент студентів коледжу, відраховує та поновлює їх на навчання, контролює виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання студентів;
  • здійснює контроль за організацією побутового обслуговування студентів і працівників, проведення заходів з їх оздоровлення;
  • розробляє і разом із профспілковим комітетом працівників коледжу та подає на затвердження конференції трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку;
  • затверджує склад педагогічної та адміністративної рад;
  • щомісячно звітує про діяльність коледжу перед ректором університету та щорічно перед зборами трудового колективу коледжу;
  • відповідно до цього Положення може делегувати частину своїх повноважень заступникам, завідувачам навчальних відділень, керівникам інших структурних підрозділів коледжу.

6.2. Директор відповідає за провадження освітньої діяльності в коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, дотримання законності та належного порядку в навчальному закладі.

6.3. Директор зобов'язаний забезпечити:

  • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів якості освіти, підготовки спеціалістів відповідного рівня кваліфікації;
  • виконання державного замовлення та договірних зобов'язань по підготовці спеціалістів для потреб народного господарства, в тому числі на комерційних засадах;
  • проведення підготовки та перепідготовки педагогічних працівників;
  • дотримання чинного законодавства, використання засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни;
  • виконання освітянських програм, програм соціального розвитку коледжу.
  • погодження з ректором Сумського національного аграрного університету питання, щодо вилучення чи добровільної відмови від користування земельною ділянкою, передачі в оренду, укладання договорів про спільну діяльність (спільний обробіток земельних ділянок) та інших видів договорів, що можуть призвести до вилучення земельних ділянок, зміни цільового призначення земельних ділянок або їх частин, які закріплені за коледжем на праві постійного користування.

 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в коледжі є:

  • студенти;
  • керівні, педагогічні, інженерно-технічні працівники, методист, вихователі, майстри виробничого навчання, навчально-допоміжний персонал;
  • батьки або особи, які їх заміняють;
  • представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, які беруть участь в навчально-виховній роботі.

7.2. Права та обов’язки студентів коледжу визначаються відповідно до нормативно-правових актів України.

Студенти коледжу мають право на:

  • навчання для здобуття освітнього і освітньо-кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст» та «кваліфікований робітник» відповідно до наявних ліцензій;
  • навчання за загальноосвітніми програмами;
  • вибір форми навчання, освітньо-професійних та індивідуальних програм, позанавчальних занять;
  • продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти в університеті;
  • направлення на навчання, стажування в університеті або до інших вищих закладів освіти, в тому числі за кордон;
  • користування навчальною, науково-виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою коледжу;
  • доступ до інформації в усіх галузях знань;
  • участь в конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;
  • особисту, або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;
  • участь у громадських об’єднаннях;
  • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
  • забезпечення стипендіями, гуртожитками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
  • трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;
  • додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва;
  • користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;
  • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність;
  • участь у виборах і бути обраним до вищого колегіального органу студентського самоврядування коледжу;
  • вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених навчальним планом,
  • формування індивідуального навчального плану, який затверджується у порядку, що встановлюється директором коледжу;
  • відвідування занять на інших відділеннях коледжу за дозволом завідувачів відділеннями за умови виконання графіка навчального плану, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;
  • отримання матеріальної допомоги згідно законодавства;
  • створення фондів для студентських потреб;
  • участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
  • під час навчання без відриву від виробництва на користування пільгами, встановленими законодавством;
  • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого навчального закладу у встановленому порядку.

Залучати студентів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Обов’язками студентів є:

  • дотримання законодавства, моральних, етичних норм;
  • систематичне й глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
  • дотримання Положення про коледж, Правил внутрішнього розпорядку коледжу;
  • виконання вимог навчального плану в терміни визначені графіком навчального процесу;
  • відвідування занять за обраним індивідуальним навчальним планом;
  • зберігати матеріальну базу коледжу;
  • вчасне інформування керівництва коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт.

Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із коледжу.

Студент може бути відрахований:

  • за власним бажанням;
  • за незадовільне складання екзаменів і заліків протягом сесії;
  • за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;
  • за появу на заняттях, у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • за вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;
  • за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку коледжу, за погодженням з профбюро, а у разі необхідності, із службою у справах неповнолітніх при Лебединській районній державній адміністрації, а також з інших підстав, передбачених цим Положенням.

7.3. Права та обов’язки педагогічних працівників коледжу визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Кодексу законів про працю в Україні, Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.1993 р. № 293, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.1993 р. № 104.

Педагогічною діяльністю можуть займатись особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну підготовку, фізичний стан, який дозволяє виконувати посадові обов’язки.

Педагогічні працівники виконують посадові обов`язки у відповідності до Посадової інструкції, яка затверджується директором за погодженням з головою профспілкової організації коледжу.

Педагогічні працівники мають право на:

  • захист професійної честі, гідності;
  • проведення наукової і дослідницької роботи;
  • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи в межах затверджених навчальних планів;
  • ндивідуальну педагогічну діяльність;
  • участь у громадському самоврядуванні;
  • участь у об`єднаннях громадян;
  • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
  • забезпечення житлом в першочерговому порядку;
  • підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Педагогічні працівники зобов’язані:

  • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
  • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
  • забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
  • виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища;
  • готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;
  • дотримувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;
  • захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків та іншим шкідливим звичкам;
  • постійно і наполегливо проводити профорієнтаційну роботу;
  • брати активну участь у виховній роботі студентів коледжу;
  • дотримуватись законів, Положення про коледж та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, посадової інструкції викладача.

Педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, за контрактом.

Педагогічні працівники коледжу підлягають атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання.

Рішення атестаційної комісії є також підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Діяльність співробітників коледжу з використанням приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать коледжу, здійснюється лише за угодою з директором коледжу та відповідно до законодавства України.

Керівництво коледжу забезпечує педагогічним працівникам:

  • належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
  • правовий, соціальний, професійний захист;
  • встановлення посадових окладів педагогічним працівникам відповідно до нормативно-правових актів України;
  • встановлення надбавок до посадового складу відповідно до законодавства;
  • соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів.

7.4. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та працівники коледжу, у встановленому порядку, можуть бути заохочені, а саме:

  • представленням до державних нагород;
  • присвоєнням почесних звань;
  • державними преміями, преміями, грамотами;
  • іншими видами морального та матеріального заохочення.

7.5. Педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації у таких формах:

  • навчання в інститутах (факультетах) підвищення кваліфікації та перепідготовки;
  • стажування у вищих закладах освіти, в науково-дослідних установах, промислових та сільськогосподарських підприємствах;
  • навчання на педагогічному факультеті, в аспірантурі.

7.6. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором коледжу відповідно до функцій, які вони виконують та посадових інструкцій.

7.7. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-обслуговуючого персоналу визначаються посадовими інструкціями.

 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ

 

8.1. Організація навчального процесу в коледжі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Коледж працює за індивідуальними навчальними планами підготовки молодших спеціалістів, які розробляються спільно з відповідними кафедрами університету i затверджуються директором коледжу.

Підготовка молодших спеціалістів в навчальному закладі ведеться викладачами коледжу.

Навчальні плани забезпечують фундаментальну, наукову, загальнокультурну та практичну підготовку молодших спеціалістів в обсязі державних стандартів.

Основні види навчальних занять в коледжі: лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента.

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом і становить 1/3 – 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Практична підготовка студентів коледжу є обов’язковим компонентом державних стандартів освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка проводиться в умовах виробничої діяльності (навчально-дослідний підрозділ, навчально-виробнича майстерня, навчальна ферма, клініка ветеринарної медицини) під організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу. Строки практичної підготовки та терміни проведення практик визначаються навчальним планом.

Контрольні заходи включають:

  • поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи;
  • підсумковий контроль, який проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому, освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль (екзамен, диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни) та державну атестацію студента. Екзамени складаються студентами в період сесій, передбачених навчальним планом.

Контрольними заходами оцінюється освоєння студентами навчального матеріалу.

В коледжі можуть використовуватись модульна та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховуватись при виставленні підсумкової оцінки.

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом, і проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються із коледжу. Студентам, які одержали дві незадовільні оцінки, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більш двох разів з кожної дисципліни, один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Проведення підсумкової атестації студентів, що вступили до коледжу на основі базової загальної середньої освіти для отримання атестату про повну загальну середню освіту здійснюється у відповідності з Положенням про державну підсумкову атестацію студентів з загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової середньої загальної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 р. № 675.

Державна атестація студента здійснюється державною кваліфікаційною комісією після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам освітньої кваліфікаційної характеристики.

Державні екзамени проводяться на відкритому засіданні державної кваліфікаційної комісії при обов’язковій присутності голови комісії.

До складу державної кваліфікаційної комісії коледжу входять: директор або його заступники, завідувач відділенням, голови циклових комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців. До складу комісії можуть входить представники трудових колективів, які замовляли спеціалістів.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджуються ректором університету не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Студенту, який склав державні екзамени до вимог державних стандартів освіти, рішенням державної комісії присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста певної спеціальності і видається диплом.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав державний екзамен з оцінкою «відмінно», а також виявив себе в творчій роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається диплом з відзнакою.

Студент, який не склав державного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом 3-х років після закінчення коледжу.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних і контрольних заходів та іншими видами робіт, передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

8.2. Навчально-методичне забезпечення в коледжі включає:

  • державні стандарти освіти;
  • навчальні плани;
  • навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
  • програми навчальної і виробничої практик;
  • підручники і навчальні посібники;
  • інструктивно-методичний матеріал до семінарських, практичних та лабораторних занять;
  • індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
  • контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
  • методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт.

8.3. Виховна робота в коледжі планується з урахуванням специфіки роботи в навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Навчально-виховна робота ведеться з урахуванням інтересів, нахилів i здібностей студентів на принципах гуманізму, демократизму.

Навчальний процес вільний від втручання політичних партій, громадських і релігійних організацій.

 

 

9. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

 

9.1. Матеріально-технічну базу та фінанси коледжу складають необоротні фонди та виробничі запаси, оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається на балансі коледжу.

Університет, як засновник, передає коледжу в користування та оперативне управління майно, а також здійснює контроль за його використанням та збереженням.

За узгодженням із ректором університету коледж планує діяльність і визначає перспективи розвитку навчально-виробничих підрозділів, виходячи з потреб навчального процесу, попиту на вироблену продукцію, виконані роботи, послуги, пов'язані із необхідністю забезпечення розвитку своєї матеріально-технічної бази і соціальної інфраструктури.

Збитки, завдані коледжу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними організаціями, відшкодовуються за рішенням суду, господарського суду.

9.2. Фінансування коледжу проводиться за рахунок коштів державного бюджету, який поділяється на загальний і спеціальний фонди, що складаються з складових частин передбачених ст. 18 Бюджетного кодексу України.

9.3. Інспектування фінансово-господарської діяльності коледжу проводиться у встановленому Законом порядку.

9.4. Майно коледжу не може бути передане органами виконавчої влади будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям.

Питання вилучення земель, відведених у постійне користування коледжу вирішується відповідно до Земельного кодексу України.

9.5. Оплата праці здійснюється на основі:

  • системи погодинної оплати праці з урахуванням атестації та щорічної тарифікації - для педагогічних працівників;
  • системи місячних посадових окладів (ставок) - для керівників, спеціалістів, службовців і робітників по обслуговуванню;
  • системи погодинної оплати праці згідно графіку виходів на роботу - для охорони;
  • системи відрядних, договірних розцінок - для робітників, виконуючих роботу за цивільними угодами.

Для посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів та договірних зобов'язань, якості роботи запроваджуються системи преміювання, винагороди за підсумковими роботами за рік, інші форми заохочення за рахунок бюджетних асигнувань та доходів спеціального фонду в межах кошторису на оплату праці, у відповідності до Положення про матеріальне заохочення працівників.

Згідно чинного законодавства, залежно від особистого внеску кожного працівника, в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом, наказом директора коледжу, за погодженням з університетом, встановлюються надбавки за:

  • вислугу років педагогічним працівникам згідно Закону України «Про вищу освіту» та переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • високі досягнення у праці;
  • виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);
  • складність, напруженість у роботі;
  • за класність (категорію);
  • за педагогічні звання.

Доплати встановлюються за час фактичного виконання покладених на працівника додаткових обов'язків наказом директора коледжу відповідно до чинного Законодавства України за:

  • виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
  • суміщення професій (посад);
  • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
  • за особливі умови праці;
  • інші доплати, передбачені чинним законодавством.

Дострокове скасування доплат проводиться на підставі фактичного припинення покладених на працівників обов'язків, за неналежне виконання обов'язків та з інших поважних причин.

9.6. Фонд для соціальної допомоги студентам коледжу створюється в обсязі не менше 10 % від стипендіального фонду, кошти якого направляються на матеріальну допомогу, матеріальне заохочення, оздоровлення студентів, та інших, передбачених законодавством витрат, згідно Положення про стипендіальне забезпечення.

 

 

10. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Коледж утворюється, реорганізовується, ліквідовується наказом ректора Сумського національного аграрного університету за узгодженням з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

10.2. Ліквідація та реорганізація коледжу (злиття, приєднання, поділ, перетворення) здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

10.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном коледжу. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його органу, який прийняв рішення про ліквідацію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з коледжем, повідомляються про його ліквідацію у встановленому порядку.

10.4. При реорганізації або ліквідації коледжу працівникам, які звільняються, та студентам гарантується додержання їхніх прав у відповідності до законодавства.

 

 

11. ПОРЯДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Це Положення приймається загальними зборами трудового колективу і затверджується ректором університету.

11.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за поданням трудового колективу коледжу і затверджуються ректором університету.

 

 

положення про коледж

 

положення про коледж

 

наказ про затвердження положення про коледж